College zet herindicatie Hulp bij het Huishouden door

College Westland

Westland 11.05.2020 - Op 7 april heeft de fractie GemeenteBelang Westland collegevragen gesteld over het onmiddellijk staken

herindiceren Wmo -voorziening Hulp bij het Huishouden.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1
Is uw college bereid met onmiddellijke ingang (en voor de duur dat coronamaat regelen van toepassing zijn) alle activiteiten die door of namens de gemeente Westland in het kader van het herindiceren van de Wmo- voorziening ‘Hulp bij het Huishouden’ worden uitgevoerd, te staken?

Antwoord 1
Nee, zoals tijdens de mondelinge behandeling van de motie ook is aangegeven zijn wij daartoe niet bereid. Uiteraard willen wij mensen niet ongerust maken; niet in tijden van corona en niet in normale tijden. Mensen kunnen rekenen op een schoon en leefbaar huis, en kunnen er op rekenen dat de werkzaamheden die hiervoor nodig zi jn, en die zijn afgesproken in het zorgplan, uitgevoerd worden.

We laten de herindicaties Hulp bij het Huishouden (HbH), voor de cliënten die bekend zijn bij de zorgaanbieder en waarvoor relatief weinig verandert, door lopen. Wij monitoren het proces zeer zorgvuldig. Bij vragen of als cliënten vinden dat er iets is misgegaan en ze komen er niet uit met de zorgaanbieder, kunnen zij contact opnemen met hun Wmo-consulen. Gezamenlijk met de zorgaanbieder wordt dan naar een oplossing gezocht.

Vraag 2
En wil uw college de besluiten in het kader van dit proces die sinds 12 maar t 2020 zi jn genomen herroepen?

Antwoord 2
Nee, zie antwoord op vraag 1.

Vraag 3
Wil uw college zich vervolgens inzetten om te bedenken wat er voor cliënten van de Wmo - voorziening ‘ Hulp bij het Huishouden’ en mensen die noodgedwongen thuis zitten en mantelzorgers die zwaarder belast worden mogelijk is aan alternatieve ondersteuning of hulp?

Antwoord 3
Ja, wij zijn hierover continu in gesprek met onze zorgaanbieders en Vitis Welzijn. Hierbij worden de zorgaanbieders in staat gesteld om, als de cliënt dat vraagt, ook andere hulp aan te bieden, zoals boodschappen doen.