Collegevraag inzake ongelijke handhaving in buitengebied

Westland Verstandig

's-Gravenzande 06.07.2018 - De Westland Verstandig fractie wordt benaderd door een inwoner van ’s-Gravenzande die ook recent bij het spreekuur van de burgemeester

geweest is en die geen antwoord krijgt op een hele cruciale vraag. Het gaat om een stukje agrarisch glastuinbouw achter zijn woning dat in het geheel niet voor reconstructie in aanmerking komt.

Weliswaar had voor industriële doeleinden de buurman zijn oog op het perceel laten vallen, maar dat is inmiddels voorbij. Het gaat dan om het weghalen van een veertigtal bomen rondom het perceel en volgens de gemeente is de aanwezigheid van de bomen in strijd met het bestemmingsplan.

Inmiddels is de bezwaarschriftenprocedure afgelopen en werd beroep ingesteld bij de Rechtbank. Daar bemoeit onze fractie zich uiteraard niet mee. Wat wel een politieke kwestie is, is het verzoek van de betreffende burger om de aangezegde dwangsommen niet behoeven te betalen tot zes weken na de uitspraak van de Rechtbank.

Op dat verzoek wordt maar niet door het College beslist. Als we dan de kwestie Galgeweg nr. 3 bekijken en de souplesse en de soepelheid die daar betracht wordt, dan past dat natuurlijk niet bij een handelen zoals in deze zaak en het zelfs afwijzen van een heel redelijk verzoek, namelijk het verzoek om de bomen te laten staan totdat de Rechtbank beslist heeft. Het is op zijn minst juridisch twijfelachtig of de agrarische glastuinbouwstemming zo ver gaat dat zelfs bomen ervoor gekapt moeten gaan worden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Waarom reageert het College niet op een redelijk verzoek van een burger zodat hij op tijd duidelijkheid heeft over wat hem te doen staat?

-Onze fractie gaat er zonder meer van uit dat het College positief staat tegen het behoud van veertig bomen zo lang nog geen juridische duidelijkheid bestaat over de vraag of deze nu in strijd met het bestemmingsplan zijn. We nemen aan dat het College positief beslist op het verzoek van de betreffende burger en gaan er ook van uit dat dit nu per ommegaande aan hem wordt medegedeeld.

N.B.
Mocht het College niet duidelijk zijn om welk geval het gaat, dan wil onze fractie uiteraard de naam en het adres graag berichten aan het College, maar de burgemeester weet waarover het gaat omdat zij uitvoerig met de man tijdens het spreekuur van afgelopen week gesproken heeft.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter