Collegevraag inzake onveilige passage fietspad Wollebrand

Westland Verstandig

Honselersdijk 10.04.2021 - Het Hoogheemraadschap van Delfland bouwt een nieuw gemaal in de Vlietpolder in de Wollebrand bij het Overtoomsepad/Lange Broekweg in Honselersdijk.

De betreffende foto wordt bijgevoegd.

 

Daarvoor zijn bomen en struiken gerooid en is een bouwplaats ingericht. Bij het nieuw te bouwen gemaal ligt ook een gevaarlijke en onoverzichtelijke bocht in het fietspad met aan weerszijden wilgen in de berm. Daardoor zijn regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan tussen fietsers onderling, maar ook met wandelaars die daar veelvuldig lopen.

Nu men daar ter plaatse toch met werkzaamheden bezig is, zou het een kleine moeite moeten zijn om het fietspad dat daar loopt langs de waterskibaan rechtdoor te trekken naar de brug, zodat de situatie veiliger en overzichtelijker wordt.

Dit leidt tot de volgende vraag:

- Is het College bereid om eventueel samen met Delfland ervoor te zorgen dat het hiervoor genoemde knelpunt voor fietsers en wandelaars wordt weggenomen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens