Collegevraag inzake ruimere openstelling gemeentewerven

Westland Verstandig

Westland 04.05.2020 - Meerdere politieke partijen in Westland zijn voorstander van eventuele ruimere openstellingen van de gemeentewerven in Naaldwijk en Monster.

De wachttijden bij de werven lopen soms flink op. Alhoewel in Monster wel beperkingen zijn vanwege de ligging vraagt de Westland Verstandig fractie zich dan ook af of het niet beter is om een stuk grond tijdelijk als gemeentewerf in te richten, hetgeen vrij gemakkelijk kan middels het plaatsen van een kantoorcontainer.

 

Voorts een aantal grote containers die dan  –als ze vol zijn- door Renewi worden weggehaald. Alsdan zou alleen afval van een bepaald soort toegestaan moeten worden. Daarmee kunnen de bestaande gemeentewerven ontlast worden. Gedacht kan worden aan een stuk grond eigendom van de gemeente bijvoorbeeld in ’s-Gravenzande op Teylingen / Dijckerwaal, maar ook elders in de gemeente zijn er stukken grond die, zonder dat de buurt overlast ervaart, tijdelijk ingericht kunnen worden zo lang het nodig is. De kosten daarvan kunnen vrij beperkt blijven. 

Dit leidt tot de volgende vragen:

-Is het College bereid om deze optie serieus te bezien en op korte termijn aan de Raad te berichten wat de kosten daarvan zijn en of het College mogelijkheden ziet?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig 

Peter Duijsens