Collegevraag inzake sluitingstijd braderie annex dorpsfeest in Wateringen

GemeenteBelang Westland

Wateringen 29.05.2018 - De fractie van GemeenteBelang Westland is benaderd door het bestuur van BIZ Centrum Wateringen/WOV. Het bestuur heeft ons er attent

opgemaakt dat bij de bespreking van hun brief over de sluitingstijd van de braderie in Wateringen in de vergadering van de commissie Bestuur van 24 mei jl een aantal misverstanden naar voren zijn gekomen. Het bestuur van de BIZ Centrum Wateringen/WOV heeft in hun schrijven van heden deze misverstanden uitvoerig beschreven.

Kort samengevat

- De jaarlijkse braderie in Wateringen blijft niet beperkt tot een traditionele ‘jaarmarkt van de winkeliers’. In de loop der jaren zijn maatschappelijke organisaties aangesloten met speciale activiteiten en wordt ‘het markten’ afgesloten met een bezoek aan het gezellige terras van de lokale horeca, waar familie, buren en vrienden elkaar ontmoeten.

- Het bestuur van BIZ Centrum Wateringen/WOV heeft in 2013 een verzoek ingediend voor een meerdaags evenement. Naar aanleiding van de afwijzende reactie op dit verzoek heeft bestuur zich er bij neergelegd dat een meerdaags event in Wateringen niet mogelijk is.

- In de recente jaren heeft het bestuur van BIZ Centrum Wateringen/WOV bij haar aanvraag voor een vergunning daarom steeds als eindtijdstip 01.00 uur ingediend. De aanvragen voor evenement 2017 en 2018 sluiten wij bij.

- Bij het opstellen van de evenementenkalender in 2017 en in 2018 is niet geanticipeerd op dit verzoek voor een eindtijd; evenmin heeft overleg met bestuur van BIZ Centrum Wateringen/WOV over de verzoeken plaatsgevonden.

- De suggestie is gewekt dat BIZ Centrum Wateringen/WOV een vergunning heeft aangevraagd voor een tweedaags evenement. Dat is niet juist. Wellicht is het misverstand kunnen ontstaan omdat in de aanvraag als begintijd is vermeld: startdatum- en tijd evenement: 9 juni, 10.00 uur en einddatum- en tijd evenement: 10 juni, 01.00 uur; deze einddatum kan/moet ‘gelezen’ worden als 9 juni om 01.00 uur ’s nachts. In ieder geval duurt de braderie/dorpsfeest in Wateringen – ook in 2018 - niet meer dan één dag.

Wij willen tot slot onder uw aandacht brengen dat in het recente onderzoek naar de Westlandse Feestweken door een ruime meerderheid van de deelnemers (80%) 01.00 uur als een acceptabele eindtijd is genoemd.

Dit alles brengt ons tot de volgende vraag:

1. Wilt uw college c.q. de burgemeester de beslissing met betrekking tot de eindtijd van de braderie/dorpsfeest in Wateringen op 9 juni 2018 in heroverweging nemen en het verzoek van het bestuur van de BIZ Centrum Wateringen van een eindtijd van 01.00 uur alsnog honoreren.

De fractie van GemeenteBelang Westland verzoekt u de vraag zo snel mogelijk, maar gelet op de datum van het event, uiterlijk 6 juni 2018 schriftelijk te beantwoorden.

Fractie van GemeenteBelang Westland

Remmert Keizer
André van den Berg