Collegevragen GBW inzake vestigingsklimaat bedrijven in Westland

GemeenteBelang Westland

Westland 03.03.2016 - Deze coalitie heeft evenals het voorgaande college ingezet op een verdere verbetering van het vestigingsklimaat van de gemeente Westland

voor bedrijven van buiten Westland. Tevens zet de coalitie zich in om de positionering van Westland op de wereldkaart te verbeteren, enerzijds door actief deel te nemen aan handelsmissies en anderzijds door op beurzen en andere presentatiemogelijkheden het Westland als kenniscentrum voor de glastuinbouw voor het voetlicht te brengen.

Bij de presentatie van het collegewerkprogramma heeft de fractie van GemeenteBelang Westland aangegeven verheugt te zijn dat alle elementen vanuit Westlandmarketing in het nieuwe beleid coalitiebreed zijn overgenomen.

Belastingaanslag gemeentelijke heffingen binnenkort op de deurmat

Het is niet de taak van de gemeente om te ondernemen. Het is wel de taak van de gemeente om zoveel mogelijk te faciliteren en te ondersteunen tegen zo min mogelijke kosten. Bij behandeling van de begroting 2015 heeft de fractie van GBW het college gevraagd een nulmeting te doen, daar waar het gaat om bedrijven van buiten- af die zich hier komen vestigen en daaraan gekoppeld het aantal extra arbeidsplaatsen dat dat met zich meebrengt.

Om ons heen krijgen wij signalen, dat de reismissies die uw college onderneemt veelal alleen toegankelijk zijn voor de topbedrijven uit Westland. Van andere ondernemers die afgelopen week de beurs in Berlijn hebben bezocht, kwamen positieve verhalen over de aanwezigheid van Westland op deze beurs. Het is niet voor alle bedrijven weggelegd om een eigen stand te realiseren.

De gedachte komt dan ook op, of er een mogelijkheid is om voor een volgende beurs een soort “Westland plein” te realiseren, waar de kleinere ondernemer gebruik van kan maken om een  gesprekje te voeren en of potentiële klanten kortstondig te ontvangen.

Dit brengt ons tot de volgende vragen;

Kan uw college aangeven hoeveel bedrijven zich van buiten Westland in Westland hebben gevestigd per jaar over de jaren 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015 (indien mogelijk uitdrukking qua omvang van de omzet op jaarbasis)?

Kunt u aangeven, gelijk als in de vraagstelling onder 1, hoeveel bedrijven er zijn vertrokken?

Kunt u aangeven welke personele consequenties de resultaten over de verschillende jaren hebben gehad?

Bent u met ons van mening, dat de vorm van een “Westlandplein “ op internationale beurzen ook een meerwaarde zou hebben voor de kleinere ondernemer die geen stand heeft op voornoemde beurzen?

Wij verzoeken u onze vragen te beantwoorden in de daarvoor gestelde termijn in het RVO.

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland,

Remmert Keizer

Fractievoorzitter