Collegevragen GBW over mogelijk eerste Islamitische school in Westland

GemeenteBelang Westland

Westland 19.02.2016 - Als de eerste zin in het persbericht (van een Westlandse krant) juist is “krijgt” de gemeente Westland een Islamitische school.

(De Islamitische basisschool Yunus Emre met drie vestigingen in Den Haag is voornemens een school in Westland te beginnen. Directeur Abdelsadek Maas denkt dat daar genoeg draagvlak voor is. Ongeveer 100 gezinnen in Westland hebben dat te kennen hebben gegeven, aldus Maas red.)

GemeenteBelang Westland vraagt zich af of dit juist is of zijn er kosten voor de gemeente Westland aan verbonden. Westland is eigenaar van alle basisscholen dus is het “krijgen” wellicht relatief.

Dit leidt tot de volgende vragen:

• Is de gemeente verplicht elke vorm van onderwijs te faciliteren?


• In het persbericht wordt aangegeven dat 250 tot 300 kinderen in principe geïnteresseerd zijn om van deze vorm van onderwijs gebruik te gaan maken.

• Wat is de stichtingsnorm voor Westland voor een nieuwe basisschool?


• Kan het college inzichtelijk maken wat dat betekent voor de huidige basisscholen waar die kinderen dan vanaf gaan?


Als dit basisscholen betreft die het qua kinderaantal al moeilijk hebben hebben kan dit grote consequenties hebben 

• Wordt dit eerst door de gemeente geïnventariseerd voordat een nieuwe onderwijsvorm wordt toegelaten tot Westland?

Om het onderwijs in Westland betaalbaar te houden, is het beleid er op gericht om scholen bij nieuwbouw samen te voegen zoals b.v. bij de Zeester in Monster gebeurt.

• Kan het college inzichtelijk maken wat de financiële gevolgen zijn voor de onderwijsbegroting indien een nieuwe school wordt toegevoegd aan het onderwijsaanbod?

• Is het college het met GBW eens dat idealiter alle basisscholen in Westland onder één stichting primair basisonderwijs zouden kunnen vallen, wat efficiënter en kostenbesparend kan werken?