Collegevragen inzake afwijzing exploitatiebijdrage Carma

GBW

Naaldwijk 06.11.2019 - In een ‘brandbrief’ heeft het bestuur van Inloophuis Carma de fracties in de gemeenteraad Westland geïnformeerd over het feit dat uw college

een aanvraag voor een exploitatiebijdrage heeft afgewezen. Wij hebben inmiddels begrepen dat de aanvraag niet past binnen het beleid van de gemeente omdat het een ‘structurele subsidie’ zou betreffen; de wethouder schrijft ons dat hij Inloophuis Carma ‘een sympathieke stichting vind, maar dat hij er niets aan kan doen’. En dat is voor de fractie van GemeenteBelang Westland te kort door de bocht. Ook al omdat uw college er acht maanden de tijd voor neemt om de aanvraag van Inloophuis Carma af te wijzen.

Navraag leert ons dat Inloophuis Carma momenteel volledig afhankelijk is van giften, donaties en sponsoren. Dat maakt het Inloophuis Carma kwetsbaar, vooral ook omdat zij met vele andere goede doelen in dezelfde vijver vist. Bestuur van Inloophuis Carma beseft zich dat terdege en zet zich volop in voor het bereiken van een solide financiële exploitatie. Het bestuur verwacht dat zij die situatie in een periode van twee tot drie jaar zal bereiken. In die tussenperiode is een exploitatiebijdrage van gemeente Westland onmisbaar.

De (financiële) situatie nu, bij de afwijzing van het verzoek tot het doen van een exploitatiebijdrage, is dat Inloophuis Carma binnenkort het aantal de openstellingsuren zal moeten terugschroeven, waarmee de dienstverlening aanzienlijk beperkt gaat worden. Dit zal grote gevolgen hebben voor de bezoekers en vrijwilligers, maar ook voor de psycho-oncologische zorgketen waar Inloophuis Carma in Westland deel van uitmaakt.  

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

- Is de wethouder het met de fractie van GBW eens dat Inloophuis Carma wel erg lang heeft moeten wachten voordat zij te horen kregen dat de aanvraag voor een exploitatiebijdrage niet aan voorwaarden voldoet?

- Heeft er vooraf overleg plaatsgevonden met Inloophuis Carma over de aanvraag en de aard van de bijdrage (incidenteel of van structureel)? Zo nee, waarom niet? 

-Is de wethouder bereid een hardheidclausule toe te passen en Inloophuis Carma alsnog een incidentele exploitatiebijdrage van € 35.000 voor 2020 toe te kennen?

Fractie GBW

Mireille van der Stel