Collegevragen inzake arbeidsmigrantenhuisvesting bij bedrijven

Westland Verstandig

Westland 24.07.2021 - De Raad heeft in 2019 en 2020 een aantal keren uitgesproken in meerderheid voorstander te zijn van kleinschalige huisvesting van arbeidsmigranten,

zij het onder strakke voorwaarden, bij en op de Westlandse bedrijven. Het College moest dus uitvoering geven aan die wens van de Raad, maar talmt en komt maar niet met concrete plannen.

Alhoewel Westland al ruimschoots ervaring heeft met huisvesting op de bedrijven omdat tot 2012 dat was toegestaan maar toen door een CDA-amendement onmogelijk werd, zijn ineens pilots nodig en is ook plotsklaps de medewerking van de Provincie nodig om huisvesting op de bedrijven mogelijk te maken.

Echter over het hoofd gezien wordt dat vaak in het geheel geen kassen gesloopt behoeven te worden, maar dat bedrijven dermate ruim gehuisvest zijn voor wat betreft de bedrijfserven, dat daarop gemakkelijk kleinschalige huisvesting kan plaatsvinden. De ervaring is dat ook arbeidsmigranten dat zelf op prijs stellen en jaarlijks weer terugkeren naar de plekken waar nu gewoond kan worden op de bedrijven. Dat zou niet gebeuren als men niet ontevreden zou zijn over de huisvesting of de verdere condities.

Desalniettemin komt het College met niets en nu zien we dat ook de Bommelerwaard ons voorbij streeft. Bommelerwaard weet te melden dat Westland geen voorstander is van huisvesting op de bedrijven omdat dat de reconstructie in de weg zou staan. Ook dit is natuurlijk een onzinnig argument omdat arbeidsmigranten nou eenmaal bij de tuinbouw horen en het een uitstekend plan is om ook daar waar de arbeidsmigranten nodig zijn, de huisvesting te regelen. In ieder geval heeft dat in Westland niet tot noemenswaardige problemen geleid.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Waarom maakt het College geen haast met de huisvesting op de bedrijven en dat dienen dan niet alleen tuinbouwbedrijven, maar ook andere bedrijven te zijn?

- Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat kleinschalige huisvesting verspreid over een groot aantal locaties in Westland, verreweg te prefereren is boven huisvesting zoals het College dat nu weer van plan is?

- Is het College het ook met de fractie van Westland Verstandig eens dat huisvesting op het ABC-terrein en bij de Horti Campus –grootschalig- nog steeds verreweg de beste optie is, omdat daar de minste weerstand tegen zal zijn?

- Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat als er meerdere mogelijke grote locaties in Westland zijn, deze gelijktijdig worden gepresenteerd zodat keuzes gemaakt kunnen worden?

- Wanneer zal het College de eerste vergunningen verlenen voor huisvesting op de bedrijven?

- Waarom wordt dit niet snel en grondig beetgepakt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens