Collegevragen inzake bankfaciliteiten in Westland

Westland Verstandig

Westland 04.05.2021 - Recent heeft de ABN Amro bekend gemaakt dat zij het laatste filiaal in Westland ook nog gaat sluiten.

Vooral voor senioren een gemis. Ondanks eerdere vragen gaan de banken toch door met het wegnemen in Westland van pinmogelijkheden. De Gemeente doet er niets aan en dat betekent dat het voorzieningenpeil in de dorpen verder wegkwijnt. Dit is toch niet goed en vanuit het College zou veel meer tegengas gegeven moeten worden. Banken verdienen wel veel aan de bedrijvigheid in Westland maar willen niet zorgen dat het normale voorzieningenniveau in stand blijft. Dit klopt niet en daar zou het College actie op moeten ondernemen.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Wat doet het College concreet om de ABN Amro voor wat betreft de pinmogelijkheid bij haar filiaal in Naaldwijk op andere gedachten te brengen?

- Vanuit het Rijk komen er steeds meer gelden vrij om voor dit soort zaken het voorzieningenniveau in dorpen op peil te houden. Kan daar geen aanspraak op gemaakt worden? De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens