Collegevragen inzake bedrijfsactiviteiten rondom Ambachtsweg

Westland Verstandig

Wateringen 02.04.2019 - Onze fractie wordt benaderd door bewoners van de Ambachtsweg in Wateringen die constateren dat de bedrijvigheid tussen de Ambachtsweg 88 en 88a verder wordt uitgebreid.

Grote vrachtwagens komen regelmatig met containers en veroorzaken een vreselijke geluidsoverlast. Het betreft een woonwijk en geen zware industrie is gewenst.

Daarbij komt dat er nieuwbouw in het kader van het transformatiegebied gepland is en de vraag is dan ook of niet gekeken moet worden naar de achter de Ambachtsweg gelegen percelen en de bedrijvenbestemming daarvan. In ieder geval zou het gebruik niet verder uitgebreid mogen en moeten worden. Dit laatste in verband met de leefomgeving.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-Is het College bekend dat op de plaats waar ooit het transportbedrijf Van den Berg zat, nu een sloopbedrijf haar intrek lijkt te gaan nemen?

-Zijn de activiteiten die het betreffende bedrijf ter plekke onderneemt in overeenstemming met het bestemmingsplan en de milieueisen?

-Wat is het College voornemens te gaan doen met het bedrijfsterrein waar ook de asbestbrand ontstond en lijkt het niet het beste om dat gebied maar te betrekken bij het transformatiegebied?

-Heeft het College concrete plannen op dat punt en zo ja wanneer worden die gepresenteerd?

-Lijkt het niet goed voor de Ambachtsweg dat deze zoveel als mogelijk ontlast wordt van verkeer van achtergelegen bedrijven?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter