Collegevragen inzake benadeling aannemersbedrijf in Westland

GBW, Groen Links Westland

Westland 29.05.2018 - Voorafgaand aan de presentatie van het nieuwe college is een integriteitsonderzoek ingesteld naar de beoogde wethouders.

Voor GemeenteBelang Westland en Groen Links Westland overigens een voor de hand liggende stap in een selectieproces; het onderzoek is naar onze opvatting wel op een tè laat moment in de procedure ingesteld. Het integriteitsonderzoek heeft met betrekking tot de kandidaat wethouders een aantal risico’s in kaart gebracht waarbij de (schijn van) belangenverstrengeling aan de orde is of kan zijn.

De coalitiepartners hebben voor het beheersen van het risico van het feit dat de heer Snijders als burger een agrarische dienstwoning in het duurzaam glastuinbouwgebied bewoont, gekozen voor een uitweg waarbij deze situatie tijdelijk wordt toegestaan. Wij hebben onze opvattingen over deze ongewenste situatie en de keuze van de coalitie¬partijen voor de geforceerde en gekuntselde constructie eerder kenbaar gemaakt. Als maatregel om dat risico te beheersen, is bovendien ook de portefeuille ‘handhaving’ overgedragen aan de burgemeester. Kennelijk wilde niet één van de coalitiepartijen hun handen branden aan enkele gevoelige dossiers in deze portefeuille.

Het integriteitsonderzoek wijst ook uit dat voor de heer Snijders ook een risico bestaat vanuit zijn familieband (in de tweede graad) met een Westlands aannemersbedrijf. Deze onderneming voert tot dusverre regelmatige opdrachten voor de gemeente Westland uit, welke opdrachten dan na een enkelvoudige, onderhandse offerteronde worden gegund. De door de coalitiepartners getroffen maatregel om het gesignaleerd risico te beheersen heeft schadelijke (financiële) gevolgen voor het betreffende aannemersbedrijf. De heer Snijders noch de coalitie¬partners hebben de onderneming over de maatregel geïnformeerd, waardoor deze vanuit de media het voor hem onfortuinlijke nieuws heeft moeten vernemen.

Vergadering commissie ruimte vanaf 19:00 uur (live)

De getroffen maatregel houdt in dat het aannemersbedrijf niet langer in aanmerking komt voor het dingen naar en gunning van opdrachten met een aanneemsom < € 150.000 van de gemeente Westland in een enkelvoudig en onderhands aan-/uitbestedingstraject. Het aannemersbedrijf wordt met de getroffen maatregel dus economisch en financieel fors benadeeld.

In de beleidsnota ‘Welbesteed’ heeft de gemeente Westland vastgelegd dat (…) ‘de gemeente neemt bij haar inkopen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht, zoals het gelijkheidsbeginsel, motiveringsbeginsel en vertrouwensbeginsel’. GemeenteBelang Westland en Groen Links Westland zijn van oordeel dat met de ingestelde maatregel het betreffende aannemersbedrijf uit te sluiten van de gunning van opdrachten na enkelvoudige en onderhands aan-/uitbestedingsprocedure, deze drie beginselen met voeten worden getreden. Het betreffende bedrijf is op de eerste plaats nu uitgesloten voor een voor het bedrijf interessant deel van de gemeentelijke opdrachtenportefeuille.

Door de maatregel wordt het betreffende bedrijf ten opzichte van andere aannemersbedrijven bovendien niet gelijk behandeld en op achterstand gezet. Om in aanmerking te komen voor de gunning van een gemeentelijk opdracht – ook de opdrachten met een aanneemsom < € 150.000 – zal het bedrijf, anders dan de collegae ondernemers, ten alle tijden in concurrentie zijn. De maatregel zal ook leiden tot een toename van de administratieve lasten zowel bij het aannemersbedrijf als bij de gemeente. Het college breekt met deze maatregel – in ieder geval wat dit bedrijf betreft – ook nog eens met het streven de regeldruk voor bedrijven te verminderen.

Kort willen wij u een eerste praktijkervaring van het aannemersbedrijf schetsen. Aan de orde is een enkelvoudige, onderhandse aanbieding van de betrokken onderneming aan de gemeente Westland. Geoffreerde bedrag, exclusief btw, is lager dan € 900,00. Bij navraag wordt de ondernemer verrast door de reactie van de ambtenaar: “Sorry, ik weet even niet of ik zonder tweede offerte jullie opdracht kan geven in verband met de uitleg van een brief inzake het wethouderschap van je broer.”. Gevolg: tot op de dag van vandaag, geen reactie en geen opdracht ontvangen.

De coalitiepartners – en nu het College van B&W – heeft met de ingestelde maatregel om één van de integriteitsrisico’s van wethouder Snijders te beheersen, een Westlands aannemers¬bedrijf (familie in de tweede graad van de heer Snijders) bijzonder benadeeld en gedupeerd. Beter had het geweest om ook dit betrokken onderdeel in de portefeuille van wethouder Snijders onder te brengen bij één van de andere leden van het college, zodat voor alle aannemersbedrijven die meedingen naar opdrachten van de gemeente Westland sprake is van een level playing field.

Dit alles brengt ons tot de volgende vragen:

1. Waarom hebben de coalitiepartners, noch het college van B&W, noch vanuit de organisatie vooraf met het betrokken aannemersbedrijf overlegd over adequate maatregelen om het gesignaleerde integriteitsrisico voor de heer Snijders te beheersen?

2. Waarom hebben de coalitiepartners, noch het college van B&W het aannemersbedrijf tijdig geïnformeerd over de getroffen maatregel, zodat voorkomen wordt dat de ondernemer een en ander in de media moet vernemen?

3. Is het college met GemeenteBelang Westland en Groen Links Westland van mening dat voor het betreffende aannemers¬bedrijf niet langer sprake is van een level playing field bij gemeentelijke opdrachten met een aanneemsom lager dan € 150.000?

4. Is het college met GemeenteBelang Westland en Groen Links Westland van mening dat het achteraf bezien beter was geweest om de portefeuille ‘beheer openbare ruimte’ aan ander lid van het college toe te kennen?

5. Wanneer u dat (zie vraag 4) met ons eens bent, wilt u die wijziging in de portefeuilleverdeling alsnog tot stand brengen, waarmee voor het getroffen aannemersbedrijf de schadelijke gevolgen van de risicobeheersingsmaatregelen worden opgeheven?

6. Is het overigens correct dat deze casus en ook de casus van de illegale bewoning van een agrarische bedrijfswoning in het duurzaam glastuinbouwgebied door wethouder Snijders pas op vrijdag 11 mei j.l. aan de orde is gekomen? Zo nee waarom is daar bij de eerste verdeling van de portefeuilles geen rekening mee gehouden?

De fracties van GemeenteBelang Westland en Groen Links Westland verzoeken u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Fractie van GemeenteBelang Westland

Fractie van Groen Links Westland

Remmert Keizer

Ulbe Spaans