Collegevragen inzake beroep gaswinning

PvdA Westland

Westland 28.05.2019 - De fractie van PvdA Westland was zeer verheugd met uw brief van 27 maart aan de raad van de gemeente Westland.

In deze brief informeerde u de raad over uw besluit in beroep te gaan tegen het  besluit van de minister van EZK inzake de gaswinning in het Gaag-Monster veld. U gaf aan dat de instemming van de minister met het gaswinningsplan van de NAM naar uw mening onvoldoende rekening houdt met de belangen van de inwoners, bedrijven en natuur van Westland. 

Inbreng LPF inzake NAM verzoek frakking gasvelden Westland

Uw voornemen om samen met andere partijen op te trekken die een zienswijze hebben ingediend kan op de steun van PvdA Westland rekenen. Door het pro-forma beroepsschrift heeft u, als het goed is, tijd gewonnen tot 25 april om uw beroepsschrift aan te vullen. Ondertussen groeit de onrust onder de inwoners van Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland, Maassluis en Vlaardingen. Ook GBW heeft reeds op 3 april u in de commissie EFO hierover bevraagd. 

Dit brengt de PvdA fractie tot de volgende vragen: 

1. Kan de raad een afschrift krijgen van uw uiteindelijke beroepsschrift? 

2. Met welke partijen trekt u nu gezamenlijk op?? 

3. Hoever is de procedure bij de Raad van Staten? 

4. Heeft u van de NAM al een uitwerking van het winningsplan ontvangen met daarin een effectenstudie ten aanzien van de glastuinbouw en zo ja, kan de raad daarvan een afschrift krijgen? 

5. Heeft u, in de tussentijd, van de NAM al meer duidelijkheid gekregen over de voorzorgsmaatregelen tegen en vergoeding van schade van eventuele aardbevingen en verzakkingen? 

6. Heeft u van de NAM al meer duidelijkheid gekregen over de voorzorgsmaatregelen bij, vergoeding van schade en herstel van milieuschade door het fracking-proces? 

Namens de PvdA Westland fractie  

Nico de Gier 

Fractievoorzitter.