Collegevragen inzake bestemming Leeuwenhorstlaan Poeldijk

GemeenteBelang Westland

Poeldijk 27.03.2018 - Tijdens de raadsvergadering van februari heeft de fractie van GBW een motie ingediend om gronden aan de Leeuwenhorstlaan breder

te bestemmen dan alleen voor niet-agrarische bedrijven uit de Boomawatering.

Deze motie werd door alle raadsfracties gesteund en zo werd de motie unaniem aangenomen. De strekking van de motie was om bedrijven die nu ergens “in de weg” zitten, maar niet in de Boomawatering gevestigd zijn, ruimte te bieden aan de Leeuwenhorstlaan. De ontwikkelingen aan de Leeuwenhorstlaan liggen immers al jaren stil.


Foto archief

Tijdens de raadsvergadering en tijdens de commissievergadering gaf de wethouder aan met een geïnteresseerde partij in gesprek te zijn. Tot onze grote verbazing hebben wij het volgende vernomen. Er zouden zich twee partijen gemeld hebben met de intentie een stukje grond te kopen. Beiden kregen bericht terug dat de gemeente in een vergevorderd stadium is met een partij uit De Lier die interesse heeft in de hele kavel.

Dit bevreemdt ons. Hoe kan de wethouder zonder eerst de raad te consulteren met partijen in gesprek gaan die qua bestemming eigenlijk helemaal niet in aanmerking kwamen voor de desbetreffende grond? Blijkbaar waren onderhandelingen al gaande voordat de motie in de commissie en later in de raad werd behandeld.

Nog vreemder is dat er dus blijkbaar één partij is die interesse heeft in alle beschikbare grond. Sinds enkele jaren staat in het hart van de uit te geven kavel een nieuw bedrijf, dat zou dus betekenen dat de geïnteresseerde partij om het bestaande pand heen wil bouwen of twee losse panden wil vestigen. Het geeft de fractie van GBW een vreemde smaak in de mond. GemeenteBelang Westland had graag een gelijk speelveld gezien voor geïnteresseerden, nu lijkt het erop dat één partij wordt bevooroordeeld.

Dit leidt tot de volgende vragen;

1. Waarom heeft het college niet in een eerder stadium melding gemaakt van de bredere bestemming (nog vóór de vragen van GBW in de commissie), om zo ook andere bedrijven de mogelijkheid te geven zich te vestigen aan de Leeuwenhorstlaan?

2. Is de wethouder bereid de onderhandelingen on hold te zetten en eerst met de commissie in gesprek te gaan en uitleg te geven over wat er nu exact is gebeurd?

3. Hoe denkt de wethouder ook andere bedrijven een eerlijke kans te geven om zich te kunnen vestigen aan de Leeuwenhorstlaan?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Remmert Keizer

Fractievoorzitter GBW