Collegevragen inzake betaalbare huizen bij kistenfabriek

VVD Westland

Naaldwijk 02.07.2018 - De VVD heeft middels kennis genomen van de ontwikkelingsplannen op het terrein van de voormalige kistenfabriek te Naaldwijk.

Dit terrein is gelegen tussen de Secretaris Verhoeffweg en de Zuidweg. Wij zijn blij dat dit stuk braakliggende grond binnenkort bebouwd wordt. Wat we missen in deze ontwikkeling is woningbouw voor de Westlandse starter onder de € 250.000,- Zoals we in onze column op 10 januari al schreven; “De behoefte aan passende woningbouw is de komende jaren groot.

Om in deze behoefte te voorzien wil de VVD bouwen voor starters (€ 1,8 – 2,5 ton)” Wij begrijpen dat er in deze ontwikkeling geen mogelijkheden meer zijn, maar de VVD Westland vraagt zich af wat gaat de gemeente doen om toch aan deze behoefte van woningen, tussen de € 180.000,- en de € 250.000,- voor de starter en senior, te voorzien. Ook is het zo dat de parkeernorm, die tussen de 1,2 en 1,7 per woning ligt, voor problemen zorgt.

Bijvoorbeeld 60 kleinere betaalbare woningen vereisen 90 parkeerplaatsen, bij een parkeernorm van 1,5. Die ruimte ontbreekt vaak. In een aantal woningbouwplannen wordt de hoeveelheid betaalbare woningen beperkt door de beschikbare parkeerruimte.

Dit geeft aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

1. Is het college het met de fractie van VVD Westland eens dat er meer aandacht moet zijn voor het bouwen van koopwoningen tussen de € 180.000,- en de € 250.000,-?

2. Kan het college ervoor zorgen dat dit in toekomstige ontwikkelingsplannen opgenomen wordt, zeker waar het gaat om eigen deelnemingen in ontwikkelingen?

3. Ziet het college het opnemen van een bepaald % woningen tussen de € 180.000,- en de € 250.000,- per te ontwikkelen gebied als een mogelijkheid zonder de ontwikkelingen te stagneren?

4. Ziet het college mogelijkheden in het oprekken van de gemeentelijke randvoorwaarden, zoals hoger bouwen, als een mogelijkheid om ontwikkelaars de gelegenheid te geven te ontwikkelen voor € 180.000,- en de € 250.000,- ?

5. Kan het college, gezien de huidige omstandigheden op de woningmarkt, de woonvisie die de raad in 2015 heeft vastgesteld nog steeds uitvoeren? Zo nee, hoe denkt het college de problemen die zich nu voordoen op het gebied van ‘betaalbare koop’ bouwen op te lossen?

6. Kan het college aangeven hoe zij denkt over de mogelijkheid om de parkeernorm tot 1 naar beneden bij te stellen om betaalbare koopwoningen meer mogelijk te maken?

VVD Westland verzoekt het college om bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de fractie van VVD Westland,

Sander Zuyderwijk