Collegevragen inzake bijdrage rijk tegen armoede

CU/SGP

Westland 20.03.2019 - Sociaalweb meldt het volgende: “Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

stellen drie miljoen euro beschikbaar om schulden en armoede te bestrijden. Binnen het kennisprogramma 'Vakkundig aan het werk' gaan wetenschappers samen met gemeenten de nieuwste wetenschappelijke inzichten gebruiken om burgers die kampen met armoede, schulden en sociale uitsluiting te helpen.

Collegevragen inzake extra gelden voor kindarmoede

Ze gaan verborgen armoede onderzoeken om mensen die hulp nodig hebben beter te bereiken. Ook komt er een evaluatie- en effectiviteitsonderzoek naar bestaande armoederegelingen en schuldhulpverlening om zo de kwaliteit te verbeteren.  

Het initiatief is onderdeel van de Brede schuldenaanpak waarmee het kabinet samen met publieke en private partijen een veertigtal acties in gang heeft gezet om mensen met schulden te helpen. Het geld is voor de helft afkomstig uit extra budget van het kabinet voor de aanpak van schulden en de bestrijding van armoede. De andere helft wordt gefinancierd vanuit de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) die tot doel heeft bruggen te slaan tussen verschillende wetenschapsgebieden, overheden en maatschappelijke organisaties." 

O.a. gemeenten kunnen zich hiervoor aanmelden. Aanvragen worden behandeld door onafhankelijke deskundigen. 

Dit leidt bij onze fractie tot de volgende vragen: 

a. Is bovenstaande bij het college bekend?

b. Zo ja, heeft gemeente Westland zich hiervoor aangemeld of gaat zij dat nog doen?

c. Zo nee, wat is de reden om dit niet te doen?  

 

Willy de Zoete,       raadslid ChristenUnie-SGP Westland
Anja Muilwijk, steunraadslid ChristenUnie-SGP Westland