Collegevragen inzake binnensport Achterlaantje in De Lier

LPF Westland

De Lier 11.05.2021 - Onlangs heeft de LPF Westland fractie gesproken met Dojang Ki Kong in De Lier.

Deze vereniging heeft, omdat er voornemens waren dat basisschool “De Achtsprong” zou gaan verhuizen, de afgelopen 2 jaar meerdere keren contact gehad met het Omgevingscontactcentrum van de afdeling Dienstverlening van de gemeente en met wethouder Varekamp.

Samen met meerdere verenigingen, die ook gebruik maken van deze locatie, heeft Dojang Ki Kong het voortouw genomen en het volgende idee voorgelegd bij de gemeente:

- Behoud van basisschool de Achtsprong en bijbehorende gymzaal. Uit onderzoek blijkt dat de gymzaal een belangrijke functie heeft voor zowel scholengym (onderbouw) en ruimte voor sportverenigingen. Het gebouw is strategisch gelegen in het dorp en ligt op loopafstand van het centrum en bij de belangrijkste verkeersader van het dorp De Sportlaan. Er is voldoende parkeergelegenheid aan de Berkenlaan en prima aan te fietsen vanuit alle windrichtingen van het dorp en goed aan te lopen vanuit een aantal omringende basisscholen.

- Het gebouw onderbrengen in een beheerstichting. Deze stichting is verantwoordelijk voor de funding (maatschappelijk kapitaal, crowdfunding, 25% regeling gemeente) en de toekomstige exploitatie (verhuur, bemensing) en onderhoud van het gebouw.

- Bestemming van het gebouw een gemengde maatschappelijke functie zoals bijvoorbeeld vestiging bibliotheek, huisartsenpost, dans/toneelzaal, (school-)sport en ontmoeting van verschillende doelgroepen. De sportzalen zijn geschikt voor schoolgym, 1 van de ruimtes wordt ingericht als budoruimte (zo’n zaal heeft de kern De Lier nog niet).

Het buitenterrein wordt ingericht als buurt speelplaats, maar ook geschikt gemaakt voor buitensport en ontmoetingsplaats voor verschillende doelgroepen uit de buurt.

In februari 2021 is helaas dit burgerinitiatief van de Initiatieven Tafel Westland geveegd en is er medegedeeld dat op de genoemde locatie de aankomende 4 jaar geen herontwikkelingsinitiatieven ingediend kunnen worden. De zaal blijft vooralsnog wel beschikbaar voor sportdoeleinden.

Vanuit het rapport binnensportvoorzieningen De Lier van maart 2020 is duidelijk geworden dat er grote behoefte is aan goede binnensportvoorzieningen omdat bijna alle verenigingen of gebruikers verwachten de komende jaren te zullen groeien. Eerdere positieve gesprekken tussen verenigingen en de PWA-school over de mogelijkheden bij de nieuw te bouwen school in Liermolen met de geplande gymzaal zijn in een impasse geraakt door directie/ bestuurswisseling bij de school.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. LPF Westland vindt dit burgerinitiatief en de locatie een uitgesproken kans om de binnensport van De Lier een mooie plek te kunnen geven. Kan het College daarom meer duidelijkheid geven waarom de eerstvolgende 4 jaar geen herontwikkeling gaat plaatsvinden op deze plek? Wat zijn de vooruitzichten en ontwikkelingen in de toekomst van Het Achterlaantje? Kan de wethouder Sport nogmaals in gesprek gaan met de initiatiefnemers?

2. De staat van het gebouw is verouderd en zal binnen korte termijn onderhoud nodig moeten hebben. Wanneer is het College voornemens om dit uit te laten voeren? Het kan toch niet de bedoeling zijn om dit gebouw te laten verpauperen zoals op dit moment wel het geval is met verschillende leegstaande panden in Westland?

3. Wanneer komt er duidelijkheid over de uitvoering van de conclusies van het eerdergenoemde rapport binnensportvoorzieningen De Lier? Dit rapport heeft al een lange aanlooptijd gekend en dan moet er bij de uitvoering niet nogmaals vele jaren bijkomen voordat er actie wordt ondernomen.

Wij verzoeken u deze te vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie LPF Westland

Peter Voskamp

Hugo van Velden