Collegevragen inzake bomenkap Galgeweg

Westland Verstandig

Naaldwijk 18.12.2019 - De Westland Verstandig fractie wordt benaderd door een aantal bewoners van de Galgeweg die tot hun leedwezen moeten zien

dat de karakteristieke bomen langs de Galgeweg –bij het complex “De Hoge Bomen”- ineens gekapt gaan worden. Het gaat in totaal om 95 exemplaren red).

In ogen is dit onwerkelijk en ook niet goed. Westland wil meer bomen, maar door bestaande goede bomen te kappen en kleine nieuwe bomen terug te planten zal per saldo weinig winst ontstaan. Het geeft alleen maar kosten.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Welke plannen zijn er bij de Galgeweg om bomen te kappen?

- Om hoeveel bomen gaat het en waarom is de kap nodig?

- Is het College bereid om terug te komen op het voornemen om te kappen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden. Hoogachtend, U e.a., Namens de fractie Westland Verstandig, P.J.L.J. Duijsens Fractievoorzitter