Collegevragen inzake bouwplannen Kerklaan Wateringen

GBW

Wateringen 20.06.2018 - Op dinsdag 5 juni jongstleden is een informatieavond belegd over nieuwbouwplannen aan de Kerklaan te Wateringen,

de locatie van de voormalig BMW-dealer Dries en het naastgelegen woonhuis. De informatieavond blijkt voornamelijk bedoeld om bewoners in de directe omgeving voor een allereerste keer te informeren over de plannen en op de hoogte te stellen van de stand van zaken. Aansluitend is op 6 juni een aanvraag omgevings­vergunning ingediend.

Tijdens de informatieavond is door of namens de initiatiefnemers informatie verstrekt die inwoners van Wateringen ten onrechte de indruk heeft gegeven dat alles al in kannen en kruiken is en dat bezwaar maken tegen bijvoorbeeld de bouwhoogte geen zin heeft omdat “(…)ook binnen het huidige bestemmingsplan al 15 meter hoog gebouwd mag worden”.

Wij zullen er geen misverstand over laten bestaan dat GemeenteBelang Westland er voor­stander van is dat de huidige bestemming ‘bedrijven’ van deze locatie wordt omgezet naar een bestemming ‘wonen’. Aan onze medewerking stellen wij wèl voorwaarden. Belangrijke voor­waarde is voor ons bijvoorbeeld dat het gebouw zich op harmonieuze wijze voegt in de omgeving en er dus voldoende aandacht is geschonken aan de afstemming van de schaal en maat en de architectuur van het gebouw op de bestaande bebouwing in de omgeving. Belangrijk is ook de acceptatie en het draagvlak voor het plan bij de bewoners in de directe omgeving. Bij het plan zoals dat op 5 juni is gepresenteerd zijn wij daarvan allerminst overtuigd. Wij hebben bij het ontwerp de indruk dat het rendementsdenken sterk de overhand heeft boven kwaliteitsdenken.

In die context is het ook bijzonder kwalijk dat bij de realisatie van het gepresenteerde bouwplan de karakteristieke woning (Kerklaan 69, Wateringen) èn de beeldbepalende boom vóór deze woning gesloopt en geveld moeten worden.

Deze overwegingen brengen ons tot het stellen van de volgende vragen:

Erkent uw college dat het wijzigen van de huidige bestemming ‘bedrijven’ naar een bestemming ‘wonen’ van de locatie Kerklaan 65, 67, 69 te Wateringen een buiten­planse afwijking betreft waartoe een uitgebreide RO-procedure gevolg moet worden?

Erkent uw college dat bij een uitgebreide RO-procedure voor een herontwikkelingsproject informatie en overleg met bewoners in de directe omgeving van dat project het startmoment van de planvoorbereiding moet zijn en ieder geval niet – zoals nu bij het onderhavige plan – het sluitstuk ervan?

Is uw college bereid de initiatiefnemers van het plan te verzoeken alsnog met de bewoners in de directe omgeving van het bouwplan om tafel te gaan om te overleggen over het bouwplan vóórdat de formele RO-procedure van start gaat?

Erkent uw college dat het ‘niet chique’ is dat door (of namens) initiatiefnemers van het plan bewoners in de directe omgeving onder druk worden gezet door het dreigement dat ‘als dit woongebouw niet mag, een bedrijfsgebouw van 15 meter hoog zal worden gebouwd.

De fractie van Gemeentebelang Westland verzoekt u de vraag zo snel als mogelijk schriftelijk te beantwoorden.

Fractie GemeenteBelang Westland

André van den Berg

Joep van Veen

Remmert Keizer

René Lelieveld