Collegevragen inzake eindrapportage leegstandsmakelaar

GBW

Westland 17.12.2019 - In de vergadering van de commissie EFO van woensdag 27 november 2019 is een uitvoerige uiteenzetting gegeven van de voorgeschiedenis

en de uiteindelijke totstandkoming van het rapport ‘Leegstandsaanpak Winkelgebieden Westland’. Wij hebben het relaas met stijgende verbazing en verwondering aangehoord. 

De uiteenzetting is gedaan in de beantwoording van een door de fractie van GemeenteBelang Westland gestelde rondvraag. De inhoud van de beantwoording is van dien aard dat het vermoeden is kunnen ontstaan dat het college van B&W niet voldoende invulling heeft gegeven aan de (actieve) informatieplicht naar de gemeenteraad en mogelijk de gemeenteraad zelfs heeft misleid. Omdat de verantwoordelijk portefeuillehouder inmiddels haar conclusies heeft getrokken, blijft een aantal vragen in dit dossier onbeantwoord.

 

Voordat wij tot afsluiting van dit dossier kunnen overgaan, willen wij graag antwoord op onze vragen: 

Hebben leden van het college van B&W naar aanleiding van de eerdere beantwoording van de vragen in de rondvraag van de raadscommissie EFO van 11 september 2019 binnen de bestuurlijke en ambtelijke organisatie navraag gedaan naar de eindrapportage en bijvoorbeeld gevraagd wanneer de eindrapportage aan het college zal worden voorgelegd? 

Op welk moment precies zijn leden van het college van B&W geïnformeerd over het feit dat de leegstandsmakelaar geen eindrapportage naar de winkelleegstand in Westland heeft opgeleverd en zijn zij geïnformeerd over het wordingsproces van de uiteindelijke rapportage?

Waarom heeft uw college van B&W verzuimd om de leden van de gemeenteraad in een eerder stadium (maar uiterlijk met de raadsinformatiebrief van 11 november 2019 bij de aanbieding van het rapport) actief te informeren over het wordingsproces van het eindrapport en heeft zij nagelaten actief informatie te verstrekken over hoe binnen dit dossier de vork in de steel zit?

Wat zijn overigens de kosten geweest die de leegstandsmakelaar bij de gemeente direct en of indirect in rekening heeft gebracht? En die van de tweede externe partij die uiteindelijk de schriftelijke rapportage heeft opgemaakt? Was vooraf ook overeengekomen dat de leegstandsmakelaar geen schriftelijke rapportage zou opmaken maar zijn bevindingen slechts mondeling zou mededelen aan de gemeente? Mogen wij de offerte/opdrachtbevestiging ontvangen, dan wel de afspraken die vooraf zijn gemaakt?

Remmert Keizer,

fractievoorzitter GBW