Collegevragen inzake fietsbeleid Westland

Groen Links Westland

Westland 09.12.2019 - In Westland worden 20% van de verplaatsingen op de fiets afgelegd. De afgelopen jaren is een sterke stijging van het fietsgebruik zichtbaar.

Om het fietsgebruik daadwerkelijk te stimuleren en de fietsers het gevoel te geven écht belangrijk te zijn, moet het fietsnetwerk binnen en in/van Westland sterk worden verbeterd (korter, sneller, veiliger en comfortabeler) en worden uitgebreid. Zo blijkt uit de recent besproken mobiliteitsvisie 2040. Dit kan uiteraard op de steun van Groen Links Westland rekenen.

In het verleden is er ook aandacht geweest voor de fietser in het Westland. Zo is er in 2005 een nota “Fietsplan Westland” (“ ?etsbeleid als onderdeel van het WVVP”) verschenen. Ook in deze nota stond al als gemeentelijke doelstelling  aangegeven: “Door een direct en comfortabel netwerk van fietspaden en fietsverbindingen voor met name korte reisafstanden te realiseren, wordt een toename van het gebruik van de fiets als vervoermiddel op korte reisafstanden gestimuleerd”.

Binnenkort wordt het beleidsplan “Fiets Westland” opgesteld. Er zijn veel plannen en visies rondom fietsbeleid dus. Echter leren van het verleden is vaak beter worden in de toekomst

Onze vragen:

- Is de nota Fietsplan Westland (21 september 2005) al geëvalueerd?

Zo nee, waarom niet?

Zo ja,

Kan onze fractie de evaluatie ontvangen? 

Zijn de bevindingen uit de evaluatie meegenomen in de actuele planvorming?

- Kan bij de actuele planvorming de expertise van de Fietsersbond betrokken worden?

Namens de fractie van  GroenLinks Westland       

 

Ulbe Spaans