Collegevragen inzake flexwerken en mankementen gemeentehuizen

Westland Verstandig

Naaldwijk 04.06.2018 - In het AD van zaterdag 2 juni jl. moesten we lezen dat het College een extern onderzoek laat doen “naar de werkplekken in het nieuwe gemeentehuis

aan de Verdilaan”. Zoals al langer bekend zijn er problemen met het flexwerken door onze medewerkers. Hoe nijpend het probleem precies is, moet blijkbaar blijken uit het externe onderzoek. Naar het zich laat aanzien zijn de 130 werkplekken aan de Verdilaan en de 400 werkplekken aan de Laan van de Glazen Stad te weinig voor in totaal 850 personen.

Collegevragen over kosten nieuwe gemeentehuizen gedeeltelijk beantwoord

 

Dit is iets wat onze fractie al destijds heeft aangestipt dat de gemeentehuizen te klein waren, maar dat werd toen weggewoven als een niet juiste benadering. De toenmalige gemeentesecretaris en burgemeester wisten het allemaal veel beter. Nu wordt aangegeven: “Er wordt voor het eerst gewerkt met een flexconcept en dat vergt gewenning”.

Ook hebben we al opmerkingen gemaakt over de recente constatering dat –kort gezegd- de administratie van de gemeente niet op orde is vanwege het feit dat de ambtenaren zijn moeten verhuizen en eerst moesten wennen aan hun nieuwe werkomgeving. Ook dat is iets wat onze fractie al eerder heeft aangegeven dat de huisvesting in twee nieuwe gemeentehuizen de structurele eerdere problemen zeker niet zou oplossen, zelfs alleen maar zou vergroten. Ook dat blijkt nu bewaarheid.

Daarnaast zijn er allerlei bouwkundige problemen en gebreken. De fractie van Westland Verstandig vindt het vreemd dat we uit de krant moeten lezen dat een extern onderzoek wordt gehouden. Waarom wordt dat niet kenbaar gemaakt aan de Raad door het College? Is dit de open bestuurscultuur die men zo vrolijk presenteerde bij het Westlands Akkoord? Wat kost dit de burger weer?

Ook wordt melding gemaakt van werkzaamheden die onder het contract met de bouwer de Groene Schakel vallen, maar ook aanpassingen die door de gemeente zelf betaald moeten worden. Problemen die genoemd worden en die ook bekend waren zijn onder meer: - de zonwering voldoet niet, terwijl ook aan de buitenkant een en ander er niet goed uitziet; - er zou te veel glas in het gebouw zitten waardoor er te veel inkijk is zowel van binnen naar buiten als binnen in het gebouw zelf; - er zijn te weinig parkeerplekken in ieder geval bij het gemeentekantoor aan de Laan van de Glazen Stad; - diverse mankementen doen zich voor zoals een slecht geluid in de raadzaal, het nagenoeg niet kunnen gebruiken van de commissiekamer.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Waarom heeft het College niet het externe onderzoek aan de Raad gemeld daar waar er, ook voorzover onze fractie betreft, al langer duidelijk was dat er binnen de ambtenaren een groeiende onvrede was over de wijze waarop zij hun werk moeten verrichten? Wat kost dit?

- Kan de fractie de documenten krijgen betrekking hebbende op het externe onderzoek?

- Wat is de rol van de oud-gemeentesecretaris nog binnen een en ander? Hij zou toch de “afbouw” van de twee gemeentehuizen voor zijn rekening nemen en daarna zou hij de ambtenaren gaan leren hoe zij met lef hun werk zouden verrichten? Is hij er nog en wat is zijn betrokkenheid bij een en ander?

- Hadden deze fouten en missers voorkomen kunnen worden als er een deugdelijker ontwerp en planvorming geweest zouden zijn?

- Waar is het fout gegaan voor wat betreft de indelingen van de werkplekken? - Wat zijn de extra kosten van de gemeente bovenop de gebruiksvergoeding en welk deel komt voor rekening van de Groene Schakel en welk deel voor rekening van de gemeente?

- Nog steeds heeft het College geen inzicht gegeven in de bouwkosten zoals die gemaakt zijn evenals in de exacte gebruiksvergoeding zoals die betaald moet worden en de overige kosten zoals afschrijvingen etc. Kan het nieuwe College deze nu wel verstrekken?

- Kan aan de Raad een opsomming gegeven worden van alle bekende mankementen die er aan de huidige gebouwen zijn en ook hoe deze opgelost gaan worden?

- Welke maatregelen worden genomen voor het structurele parkeerprobleem aan de Laan van de Glazen Stad? Welk overleg vindt er plaats met Pieter van Foreest en taxibedrijf De Roo en wat gaan die oplossingen kosten?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter