Collegevragen inzake gebruik terrein bij de Rentmeester

Westland Verstandig

Naaldwijk 06.06.2019 - De Westland Verstandig fractie wordt benaderd door omwonenden van het gebied waar de nieuwe supermarkt van Jumbo (Rentmeester) mogelijkerwijs gepland is.

 

Blijkbaar bestaat het voornemen om nu al een deel van de gronden voor parkeren in gebruik te nemen.

Dit leidt tot de navolgende vraag:

- Wat is hierover bij het College bekend?

- Is voor de aanleg van parkeerplaatsen een omgevingsvergunning verstrekt en zo nee waarom niet en zo ja waar is ie dan?

Gaarne per ommegaande beantwoording omdat blijkbaar vanochtend gestart is met de aanleg.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter