Collegevragen inzake geheimhouding afgegeven quickscans

Westland Verstandig

Westland 06.08.2019 - Herhaaldelijk is onze fractie geconfronteerd met de stelling van het College dat afgegeven QuickScans door het College / ambtenaren geheim zijn

en niet verstrekt kunnen worden, zelfs niet aan raadsleden. Dit is niet transparant en ook niet echt verdedigbaar.

Ook is niet duidelijk waarop de geheimhouding gebaseerd zou zijn. Als iemand toch een QuickScan aanvraagt bij de gemeente en de gemeente geeft daar een antwoord op, dan moet dat openbaar zijn voor een ieder en degene die een QuickScan aanvraagt moet zich daarvan bewust zijn. Hetzelfde geldt voor omgevingsvergunningsaanvragen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de transparantie met zich mede brengt dat QuickScans zo spoedig als mogelijk openbaar moeten zijn?

- Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat slechts onder zeer bijzondere omstandigheden QuickScans niet openbaar dienen te zijn, maar dat in de regel die QuickScans wel openbaar moeten zijn?

- Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat vaak het gevolg van een QuickScan is, dat een soort toezegging plaatsvindt dat een vergunning verleend wordt? Is het dan niet nuttig en nodig dat een ieder inzage krijgt in de gedachtegang zoals die aan de QuickScan ten grondslag ligt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter