Collegevragen inzake glasvezel in buitengebieden

Westland Verstandig

Westland 12.04.2019 - Onze fractie is weer benaderd door Glasvezel buitenaf die doende zijn het buitengebied van Westland en ook dus de Heenweg van glasvezel te voorzien.

Blijkbaar wordt op dit moment overleg gevoerd met het College over het tot stand komen van een overeenkomst. Niet duidelijk is hoe de stand van zaken op dit moment is.

Westland Verstandig; in 2019 glasvezel in Heenweg en buitengebied

Dit leidt tot de volgende vragen:

-Kan het College aangeven welke afspraken gemaakt worden met Glasvezel buitenaf, zulks teneinde te waarborgen dat het Westlands buitengebied en dus ook de Heenweg op korte termijn van glasvezel worden voorzien?

-Kan de wethouder aangeven op welke wijze de gemeente Westland een en ander gaat faciliteren omdat het toch van groot belang is dat ook het buitengebied van Westland over een deugdelijk glasvezelnet komt te beschikken?

-Is de wethouder bereid om de aansluitingsbereidheid in het buitengebied te gaan onderzoeken zodat op korte termijn stappen gemaakt kunnen worden tot daadwerkelijke aanleg?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter