Collegevragen inzake goedkeuring winningsplan Gaag-Monster

Westland Verstandig

Westland 09.03.2019 - De goedkeuring van het winningsplan Gaag-Monster van de NAM door de minister heeft in Westland best wel wat roering teweeg gebracht.

Algemeen bestaat onbegrip dat de NAM gewoon haar gang kan blijven gaan in Westland, terwijl voorspeld is dat het best wel vergaande gevolgen kan hebben voor de bodemgesteldheid.

Beroep kan worden ingesteld vóór eind maart en het College heeft eerder aangegeven beroep te overwegen.

Inbreng LPF inzake NAM verzoek frakking gasvelden Westland

Dit leidt tot de navolgende vragen:

- Gaat het College in beroep tegen het besluit van de minister en wat gaat het College verder naast dat beroep nog doen om de NAM en de minister op andere gedachten te brengen?

- Wanneer vindt terugkoppeling van een en ander plaats naar de Raad en ervan uitgegaan wordt dat dat wel geschiedt voordat de beroepstermijn voorbij is?

- Heeft de NAM nog vergunningen of medewerking van de gemeente nodig om door te kunnen gaan met gasboringen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter