Collegevragen inzake Gravin Machteldbeeld

Westland Verstandig

's-Gravenzande 19.02.2019 - Inmiddels is duidelijk dat het nog drie of vier jaar gaat duren voordat het Gravin Machteldbeeld terugkeert ergens in ’s-Gravenzande.

Dit is in strijd met hetgeen de wethouder destijds heeft toegezegd. De wethouder schermt, waarschijnlijk beïnvloed door derden die weer op hun beurt door de wethouder beïnvloed zijn, met het participatietraject zoals dat destijds gelopen is. Kan het College aangeven waar het participatietraject uit bestaan heeft destijds?

Ook wordt aangegeven de klankbordgroep en de betekenis daarvan. Vanuit de klankbordgroep komen berichten dat het beeld daar nimmer onderwerp van gesprek geweest is en ervan uitgegaan werd dat het beeld gewoon weer terugkwam.

Motie voor uitvoering plaatsing standbeeld Gravin Machteld

Dit leidt tot de navolgende vragen:

- Kan het College alle documenten verstrekken met betrekking tot het participatietraject zoals dat gevolgd is bij het Marktplein en ook de verslagen etc. verstrekken?

- Het zal duidelijk zijn dat de fractie van Westland Verstandig het er niet bij laat zitten en vervolgacties overweegt om toch gedaan te krijgen dat het beeld terugkeert waar het hoort, namelijk op het Marktplein. De gevraagde informatie is dan ook nodig en gaarne op korte termijn deze verstrekken. Dus niet meer dan een jaar nemen om deze vraag te beantwoorden, maar direct en mogelijkerwijs deze week. Is dat mogelijk?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter