Collegevragen inzake groenbeheer en ophaalkosten

Westland Verstandig

's-Gravenzande 20.07.2021 - In ’s-Gravenzande heeft in het afgelopen weekend een burgerinitiatief vorm gekregen doordat tussen de Brederolaan en de Vondellaan

het groen is bijgewerkt, dat wil zeggen dat de distels, brandnetels, gras en andere zaken zijn weggehaald omdat kinderen zich daaraan bezeerden als zij daar doorheen liepen. Prima initiatief en de Gemeente zou dat alleen maar moeten toejuichen.

De Gemeente laat het afweten, maar de bewoners zelf doen wat de Gemeente had moeten doen. Er lag een hoop vuil en groot was de verbazing van de betreffende mensen dat eerst € 100,-- betaald moest worden voordat de Gemeente het groenvuil kwam ophalen. De € 100,-- zijn maar gestort om in ieder geval geen verdere verloedering van de buurt te krijgen. Kloppen doet het echter niet en vandaar deze vraag.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Wat is het beleid van het College bij het ophalen van groen?

- Wordt er niet gekeken naar de omstandigheden en waarom een stapel groen zich gevormd heeft?

- In dit geval is de toelichting gegeven, maar de Gemeente had daar geen boodschap aan en wenste alleen maar het groen op te halen als de

€ 100,-- betaald werd. Is de wethouder bereid om het bedrag van € 100,-- terug te betalen, uitgaande van de werkelijke toedracht?

- Is het in de toekomst mogelijk om via KCC dit soort zaken aan te melden, wellicht vooraf, en ook achteraf als er een groenstapel is, zodat een en ander zonder al te veel ambtelijke rompslomp kan worden opgehaald en verwerkt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens