Collegevragen inzake groenonderhoud en legen containers

Westland Verstandig

Westland 23.07.2021 - De WV fractie wordt dagelijks benaderd door inwoners die zich beklagen over het slechte groenonderhoud, het structureel niet op orde zijn van zaken

en ook het nog steeds niet op tijd legen van ondergrondse containers.

Ook uit alle dorpen, ’s-Gravenzande, Heenweg, Monster, Poeldijk, Kwintsheul, Maasdijk, Naaldwijk, Honselersdijk, Wateringen, Ter Heijde, De Lier ontvangen wij klachten over enorme verstoring van de leefomgeving doordat het onkruid de vrije hand heeft, vaak ook omdat in de winter het vaste groen is kaalgeslagen. Meldingen bij het Meldpunt krijgen steevast het bericht dat de aangemelde kwestie is afgedaan, terwijl er ter plekke gewoon niets gebeurt. Ook wordt zelfs aangegeven dat de Gemeente niet bij machte is om een en ander aan te pakken omdat er ruzie zou zin met de aannemers. Dit kan toch allemaal niet langer zo en waarom pakt het College dit niet grondig beet, ook in deze vakantieperiode.

Hetzelfde geldt voor het legen van de containers. HVC krijgt daarvoor jaarlijks een bedrag van bijna € 600.000,-- en komt blijkbaar haar verplichtingen niet na. Het moet toch eenvoudig zijn om HVC te bevelen alsnog haar verplichtingen na te komen.

Vandaar maar weer deze vragen in de hoop dat dit nu eindelijk een keer door het College wordt aangepakt, omdat dit niet langer meer op deze wijze kan.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Wanneer gaat het College over tot het nemen van die maatregelen die nodig zijn om de leefomgeving in heel Westland te borgen?

- Kan HVC gedwongen worden om de papiercontainers leeg te maken?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens