Collegevragen inzake (her)ontwikkeling Aloyssiusschool

GBW

Monster 25.09.2018 - In juli 2017 heeft GemeenteBelang Westland uw college voor een eerste maal gevraagd naar de voornemens en plannen voor de voormalige

Aloysiusschool in Monster (ID 1581). Wij hebben u daarbij met nadruk gevraagd de omwonenden direct te betrekken bij de ontwikkeling van toekomst­plannen voor de school en een mogelijk herontwikkeling.

In antwoord daarop heeft u ons toegezegd de bewoners te informeren zodra u de mogelijkheden van het gebouw en de locatie in kaart hebt gebracht (Q4.2017) en hen daar waar mogelijk bij de planvorming/­her­ontwikkeling te betrekken.

In maart 2018 is een intentieovereenkomst tot stand gekomen tussen Wonen Wateringen en gemeente Westland met als doel gezamenlijk een onderzoek te doen naar de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van een (her)ontwikkeling van de Aloysiusschool ten behoeve van zorgwoningen. Streven is om uiterlijk 1 oktober 2018 duidelijkheid te hebben over (on)mogelijkheden van een (her)ontwikkeling.

Momenteel is het een groeiende ergernis van direct omwonenden en vele anderen dat het eens zo voorname gebouw van de Aloysiusschool en de directe omgeving ervan (schoolplein) door o.a. het onkruid dat welig tiert verslonst en verloederd.

Dit alles brengt ons tot de volgende vragen:

- Zijn de direct omwonenden van de Aloysiussschool na het in kaart brengen van de mogelijk­heden van het gebouw en de locatie inderdaad geïnformeerd. Zo nee, waarom dan niet?

- Zijn de direct omwonenden van de Aloyssiusschool door gemeente en/of Wonen Wateringen actief betrokken bij de gemaakte keuze van een potentiële herbestemming van het gebouw naar woningen voor bijzonder doelgroepen en het onderzoek naar de ruimtelijke en financiële (on)mogelijkheden van een (her)ontwikkeling. Zo nee, waarom niet?

- Is het onderzoek naar de ruimtelijke en financiële (on)mogelijkheden van een (her)ontwikkeling van de Aloyssiusschool inmiddels afgerond? – het is tenslotte bijna 1 oktober 2018 – en met welke uitkomst?

- Waarom voert uw college tot dusverre geen adequaat leegstandsbeheer zodat tenminste wordt voorkomen dat het aanzicht van de voormalige Aloysiusschool en de directe omgeving (school­plein) verslonst en verloederd? Wilt uw college alsnog zulk leegstandsbeheer gaan voeren?

Wij willen er op rekenen dat uw college onze vragen snel beantwoordt.

Fractie GemeenteBelang Westland

Kelly van Rijn-van Tol

André van den Berg