Collegevragen inzake heroverwegen manier van afvalinzameling in Westland

GBW

Westland 30.12.2019 - In de raadsvergadering van 9 juli 2019 is op voorstel van het college van B&W het Afvalplan Westland vastgesteld.

Met het Afvalplan Westland wordt een aantal maatregelen ingevoerd. De belangrijkste daarvan zijn het verlagen van de inzamelfrequentie voor het restafval en het gescheiden inzamelen van plastic, blik en drinkverpakkingen (PMD-afval). 

GemeenteBelang Westland (GBW) is geen voorstander van het nieuwe Afvalplan Westland. GBW vindt dat door het apart inzamelen van het plastic afval en het verlagen van de inzamelfrequentie de dienstverlening aan de inwoners fors wordt verminderd en de kliko’s vol afval voor stankoverlast gaan zorgen doordat ze bij de nieuwe werkwijze slechts eens in de drie (en op termijn eens per vier) weken geleegd gaan worden. De invoering van de nieuwe manier van afvalinzameling kost de inwoners van Westland ook nog eens een smak geld. 

GBW is voorstander van het achteraf scheiden van het afval door speciale installaties. Een nascheidingsinstallatie haalt veel meer uit het afval dan de mens ooit zal kunnen doen. Diverse onderzoeken en gesprekken met deskundigen leiden allemaal tot diezelfde conclusie. 

Terwijl de inwoners van Westland per 1 januari a.s. dus hun plastic afval gescheiden moeten gaan aanleveren, hoeven de inwoners van Rotterdam dat gek genoeg per 1 januari juist niet meer. En even googelen leert dat steeds meer gemeenten onlangs gestopt zijn of binnenkort gaan stoppen met het apart inzamelen van plastic, blik en drinkverpakkingen. Alleen in de directe nabijheid van Westland zijn dat naast Rotterdam ook Leiden, Capelle aan den IJssel, Vlaardingen, Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk. 

Dankzij de nieuwe afvalscheidingsinstallatie van de afvalververwerker AVR worden voor die gemeenten de plastic verpakkingen, het blik en andere metalen en de drankkartons in de fabriek van het ander afval gescheiden. De eerste resultaten van het nascheiding in de proefperiode zijn succesvol. Uit het Rotterdamse restafval is bijvoorbeeld zo’n 52 procent plastic,  blik en drankpakken (PMD) gehaald, terwijl de Rotterdammers-zèlf tot nu toe niet verder kwamen dan 7% PMD per jaar.

Ook willen wij er op wijzen dat diverse gemeenten waar plastic, blik en drankkarton apart wordt ingezameld (zoals dus vanaf 1 januari 2020 ook in Westland) worden geconfronteerd met extra kosten vanwege vervuiling van het ingezamelde PMD-afval.

Zo is bijvoorbeeld in de gemeente Bunschoten-Spakenburg vorig jaar een kwart van het ingezamelde PMD afgekeurd, waardoor € 160.000 aan PMD-vergoeding is misgelopen en aanvullend € 20.000 verbrandingskosten extra betaald moest worden. 

Deze constateringen brengen de fractie van GemeenteBelang Westland in ieder geval tot de volgende vragen:

1. Wat is de stand van zaken van de invoering van het Afvalplan Westland? Welke onomkeerbare verplichtingen zijn inmiddels aangegaan? En in hoeveel wijken bijvoorbeeld is de bewoners al gevraagd welk inzamelmiddel zij voor PMD het liefst in hun wijk willen hebben? 

2. Ziet uw college, de ervaringen van andere gemeenten in ogenschouw genomen, invoering van het gescheiden inzamelen van plastic afval, blik en drinkverpakking (het PMD-afval) nog steeds als de beste manier om te werken richting de doelstellingen uit het Afvalplan Westland? 

3. Beschouwt uw college de investering van € 2,8 miljoen euro voor het Afvalplan Westland en daarbij opgeteld de mogelijk jaarlijkse tegenvallers ten gevolge van afkeuring van aangeboden partijen überhaupt als doelmatig? En hoe beoordeelt u deze investering in het perspectief van de toenemende schuldpositie van de gemeente Westland?

4. Deelt uw college de opvatting van GBW dat, nu de mogelijkheden tot nascheiding dichterbij zijn dan we een half jaar geleden nog dachten, de wijze waarop in Westland afvalinzameling plaats gaat vinden tenminste een heroverweging verdient? Beter ten halve gekeerd tenslotte, dan ten hele gedwaald.

Fractie GemeenteBelang Westland

André van den Berg