Collegevragen inzake het standaard maken van 30 km regime in woonwijken

CDA Westland

Westland 29.10.2020 - Op woensdag 27 oktoberheeft de Tweede Kamer een motie van GL en SGP aangenomen om te komen tot veiliger snelheden

rond scholen en schoolroutes in de bebouwde kom.

Als hoofdreden heeft daarbij gegolden dat het aantal fietsongevallen schrikbarend hoog is. In de afbeelding hieronder wordt de motie afgebeeld. Deze motie roept op om in samenwerking met SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) en VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) te komen tot kaders waarbij gekeken wordt hoe gemeenten de snelheid van 30 km/uur als uitgangspunt kunnen nemen bij een wegontwerp, maar ook 50 km/uur mag blijven inzetten bij routes die nodig zijn voor de doorstroom in de stad of het dorp. Het zal maatwerk moeten worden, waarbij het denken omgezet wordt van 50 naar 30 km/uur.

In Westland zijn vele of zelfs de meeste woonwijken en schoolroutes al 30 km gebieden, maar deze motie zal uiteindelijk, nadat de afwegingskaders zijn opgesteld, toch betekenen dat er wegen heringericht moeten gaan worden van 50 naar 30 km/uur. Nadrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet betekent dat er slechts een 30 km bord geplaatst moet worden, al dan niet in plaats van het 50 km bord of onder de bebouwde kom aanduiding. Het betreft nu nog het opstellen van een afwegingskader voor een (herdefinitie van de) herinrichting van de weg naar een standaard 30 km inrichting van de straat.

Als de huidige definities van een 30 km namelijk worden aangehouden dan zou dat bijvoorbeeld betekenen dat er in principe geen voetgangersoversteekplaatsen meer aanwezig zullen zijn, dat het verkeer van rechts altijd voorrang krijgt (ook op erftoegangswegen), bekeuringen vanwege te hard rijden alleen kunnen worden gegeven als de weg ook daadwerkelijk als 30 km weg is ingericht (alleen een 30 km bord is niet voldoende), en de wet van geluidhinder niet meer van toepassing is. Het zou ook kunnen betekenen dat er meer toezicht en flitskasten (en dus geld) nodig zal zijn om te kunnen handhaven.

Naast het vervangen van de borden zal dan ook de herinrichting van de wegen de gemeenten veel geld kosten. Als indicatie kan gelden het bedrag van 150 miljoen euro dat de gemeente Utrecht op eigen initiatief al genomen heeft om alle straten in haar gemeente her in te richten naar 30 km/uur straten.

Al met al kan dit betekenen dat ook de gemeente Westland weer extra gelden moet vrijmaken om de motie van de Tweede Kamer tot uitvoer te kunnen brengen. Navraag bij de CDA vertegenwoordiger Wytske Postma in de Tweede Kamer geeft aan dat juist om dit te beïnvloeden de VNG benoemd wordt in de motie, waardoor gemeenten mee kunnen denken bij het opstellen van het afwegingskader en ook kunnen aandringen dat er voor deze operatie geld vanuit het Rijk beschikbaar moet komen.

Wij hebben de volgende vragen:

1. Heeft u al een globaal idee of deze Tweede kamer motie voor Westland grote gevolgen heeft m.b.t. het aantal her in te richten wegen? Ofwel, zullen er in Westland veel wegen moeten worden omgezet van 50 naar 30 km/uur wegen?

2. Bent u bereid om via de VNG ook bijdragen te gaan leveren om het afwegingskader voor een (herdefinitie van een) standaard inrichting van een 30 km weg op te stellen? Zo ja, kunt u ons meedelen of (liever) mee laten denken als Raad waaraan u dan denkt wat de maatregelen kunnen zijn?

3. Onnodige vraag eigenlijk, maar wordt toch gesteld: kunt u bij het Rijk via de VNG aandringen dat er voor deze operatie van herinrichting (veel) geld nodig is die dan ook maar door het Rijk beschikbaar gesteld moet worden?

4. Biedt deze motie uiteindelijk ook kansen, door Westland via VNG in te brengen in het afwegingskader, om op de 30 km wegen als gemeente zelf boetes, al dan niet via zelf te plaatsen flitscamera’s voor snelheidsovertredingen, te kunnen uitdelen en, belangrijker, ook deze ook zelf te kunnen innen?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland,

Jan van Rossum