Collegevragen inzake hoge kosten voor omgevingsvergunning en leges

LPF Westland

Westland 08.01.2018 - Bij aanvragen voor een omgevingsvergunning horen regels en leges. Wat er gebouwd mag of kan worden ligt vast in het bestemmingsplan.

Bij iedere bouwaanvraag (omgevingsvergunning) hoort het betalen van leges en dit is vastgelegd in de legesverordening.

Onlangs zijn wij benaderd door een bewoner die een omgevingsvergunning heeft aangevraagd voor een bouwwerk aan zijn woning. De omgevingsvergunning is verleend en de bewoner heeft een factuur voor de leges ontvangen. Hij was zeer verbaasd over de hoogte van de bouwleges en heeft om uitleg gevraagd. Bij de uitleg kwam naar voren dat de aanvraag is gehonoreerd als zijnde een buitenplanse kleine afwijking met een extra kostenpost van € 955,40. De aanvrager is op geen enkele manier geïnformeerd over het feit dat er sprake zou zijn van een buitenplanse afwijking.

In de brief met informatie over de voortgang is wel gemeld dat de aanvraag in behandeling mag worden genomen door de gemeente met een verwijzing naar de beslistermijnen en de legesverordening Westland 2017. Verder geen enkele informatie over een buitenplanse afwijking of mogelijke extra kosten. Deze werkwijze kan betekenen dat de aanvrager van een bouwwerk van een paar honderd euro, geconfronteerd wordt met leges die hoger zijn dan de kosten van het bouwwerk zelf.

In het onlangs door de Ombudsman uitgegeven rapport over de wet en regelgeving in Nederland blijkt dat de grootste ergernis zit in de onduidelijkheid en geheel niet transparant zijn van de wet en regelgeving. Dit wordt veroorzaakt door de Overheid zelf! Veel van deze onduidelijkheden en ergernissen kan gemakkelijk worden voorkomen indien de Overheid, in dit geval de gemeente duidelijk en transparant is naar haar burgers. In bovengenoemde zaak is het direct bij aanvraag al duidelijk dat het om een buitenplanse afwijking gaat.

 

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Kan de wethouder aangeven of het klopt dat er vanuit de gemeente geen melding wordt gedaan van een buitenplanse afwijking bij de een aanvraag omgevingsvergunning?

2. Zoals uit bovengenoemde zaak blijkt wordt er in de brief met informatie niets gemeld over een buitenplanse afwijking en de extra kosten hiervan. Waarom wordt er geen melding van gedaan? 

3. Hoeveel omgevingsvergunningen worden er jaarlijks met een buitenplanse afwijking afgegeven en vallen in de categorie waarbij de hoogte van de leges niet in verhouding staat tot de bouwkosten?

4. Is de wethouder het met LPF Westland eens dat niet van iedere aanvrager van een omgevingsvergunning verwacht mag worden dat hij/ zij exact op de hoogte is wat wel en niet passend is en er daarnaast ook een informatieplicht vanuit de gemeente verwacht mag worden?

5. Is de wethouder bereidt om de informatie, indien het een buitenplanse afwijking betreft duidelijk te communiceren met de aanvrager en zo ergernis en extra kosten te vermijden?

Wij verzoeken u deze te vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie LPF Westland

Peter Voskamp