Collegevragen inzake horecavergunningen strandpaviljoens

VVD Westland

Westland 03.05.2019 - In februari 2018 is de kustvisie ter kennisgeving aangenomen. Hierin staat onder andere dat het 10e strandpaviljoen een horecavergunning kan krijgen.

Om precies te zijn is dit WestBeach, een sport en recreatiepaviljoen op het strand van Monster-Noord.

Tijdens de raadsvergadering van 20 februari 2018 waarin de kustvisie werd besproken heeft geen enkele partij zich tegen dat aantal van 10 strandpaviljoens uitgesproken of is er anderszins een tegen geluid te horen geweest.

Nu de kustvisie niet is aangenomen, maar ondernemingen wél doordraaien is er een rare situatie ontstaan. Door het voorafgaande proces zijn immers allerlei verwachtingen zijn gewekt en dreigt de ondernemer de dupe te worden van het vacuüm in de besluitvorming.

Dit geeft aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

In het Westland akkoord geeft het college aan dat er afzonderlijke voorstellen komen met de kustvisie als basis.

- Wanneer komt het college met een voorstel over het aantal strandpaviljoens dat zich mag vestigen langs de Westlandse kust?

Tijdens de beraadslagingen van 20 februari 2018 over de kustvisie is er geen enkele negatieve reactie gekomen over het aantal van 10 strandpaviljoens langs de Westlandse kust.

- Is het college voorstel inzake de kust in lijn hiermee, m.a.w. gaat het collegevoorstel ook uit van 10 of meer strandpaviljoens?

Als het antwoord op vraag 2 met ja beantwoord kan worden, waarom wordt er dan wel gehandhaafd op basis van het oude bestemmingsplan, terwijl de toekomst voorziet in het honoreren van een horecavergunning van 10 strandpaviljoens langs de Westlandse kust?

VVD Westland verzoekt het college om bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de fractie van VVD Westland,

Peter Hartman en Sander Zuyderwijk