Collegevragen inzake huisvesting arbeidsmigranten bij Elsenbosch

GBW

Honselersdijk 06.03.2019 - Recent heeft uw college van B&W de gemeenteraad geïnformeerd over een drietal ‘nieuwe’ beoogde locaties voor de realisatie van tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten.

Inmiddels is uw college, te samen met respectievelijke initiatiefnemers, participatieprocessen gestart voor de drie locaties. Voor de gemeenteraad (in ieder geval voor de fractie van GBW) is het essentieel dat het college van B&W in het voorbereidings- en besluitvormingsproces het in het ‘Ontwikkelkader huisvesting arbeidsmigranten’ vastgelegde 8-stappenplan volgt. 

Uit de tot dusverre beschikbare informatie hebben wij sterk de indruk dat ten aanzien van de ontwikkelingen op de beoogde locatie Elsenbosch contrair met het 8-stappenplan is en/of wordt gehandeld. In bijzonder geldt dit voor de ‘selectie van de goede marktpartijen’. 

In het 8-stappenplan van het Ontwikkelkader is daarover met de gemeenteraad onder meer afgesproken:

(…)Voor de nieuwe locaties die de gemeente planologisch mogelijk wil maken op basis van dit Ontwikkelkader, wil de gemeente dat uitzenders die in het Westland werkzaam zijn, deze nieuwe locaties gaan ontwikkelen. (…) Met een transparante set van toelatingseisen ontwikkelt de gemeente een zogeheten register: alle uitzenders in het Westland die aan de eisen denken te voldoen, kunnen zich hiervoor inschrijven. (…)

(…)Het staat een geselecteerde uitzender vrij om een ontwikkelcombinatie te vormen met andere geselecteerde uitzenders, financiers en huisvesters. Voor de gemeente blijft de geselecteerde uitzender wel altijd de aanspreekbare en verantwoordelijke partij voor een set eisen over goed beheer en goede communicatie met omwonende” (…)

Voor de ontwikkeling van tijdelijke huisvesting op de beoogde locatie Elsenbosch gaat uw college van B&W – zo blijkt in ieder geval uit de raadsinformatiebrief - in zee met initiatiefnemer Homeflex BV. Aan de hand van de inschrijving in het Handelsregister - en meer specifiek de SBI-code - kan eenvoudigweg worden vastgesteld dat de activiteiten van deze onderneming zich richten op de verhuur van vastgoed en derhalve niet voldoet aan de toelatingseisen van het ‘Ontwikkelkader huisvesting arbeidsmigranten’.

De fractie van GBW wil er géén enkel misverstand over laten bestaan dat zij het belangrijk vindt dat arbeidsmigranten die door hun inzet een belangrijke bijdrage leveren aan de Westlandse (glastuinbouw)economie goede huisvesting wordt geboden. De fractie van GBW is er in die context ook voorstander van dat op de locatie Elsenbosch een geschikte voorziening voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten wordt gerealiseerd.

Met de selectie van de onderneming Homeflex BV als marktpartij voor het realiseren van een tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten op de beoogde locatie Elsenbosch gaat het college van B&W echter volledig voorbij aan de randvoorwaarden van het ‘Ontwikkelkader huisvesting arbeidsmigranten’. Daarmee ontstaan niet te verwaarlozen risico’s, zoals

- in de logiesvoorziening Elsenbosch worden arbeidsmigranten gehuisvest die bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven maar in ieder geval niet in Westland werkzaam zijn,

- de logiesvoorziening Elsenbosch wordt nu of op termijn verhuurd aan COA voor de huisvesting van asielzoekers.

- de logiesvoorziening Elsenbosch wordt daarmee een beleggingsproject en verdienmodel, en juist dat wil de gemeenteraad Westland (en in ieder geval de fractie van GBW) te allen tijde voorkomen.

De voorgaande overwegingen brengt ons tot de volgende vragen:

1. Deelt het college onze gevolgtrekking uit inschrijving handelsregister (SBI-code) dat de initiatiefnemer voor de beoogde locatie Elsenbosch (Homeflex BV) niet voldoet aan de toelatingseisen van het 8-stappenplan in het ‘Ontwikkelkader huisvesting arbeidsmigranten’?

2. Indien u onze gevolgtrekking niet deelt, wilt u dan (deugdelijk onderbouwd) aangeven op welke gronden de initiatiefnemer wèl aan de toelatingseisen zou voldoen?

3. Indien onze gevolgtrekking juist is, wilt u dan aangeven op basis van welke argumenten uw college deze initiatiefnemer als ‘goede marktpartij’ voor het realiseren van tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten Elsenbosch heeft geselecteerd? En, is dit B&W-besluit door alle leden van uw college ondersteund? En, hoe hebt u de door ons geschetste risico’s ondervangen?

4. Indien onze gevolgtrekking juist is, en uw college dus contrair op het ‘Ontwikkelkader huisvesting arbeidsmigranten’ heeft besloten, waarom uw college dit feit niet actief heeft gedeeld met gemeenteraad, met omwonenden en de pers?

Op 14 donderdag 14 maart a.s. is een informatieavond over het initiatief Elsenbosch. Wij verzoeken daarom uw college onze vragen vóór deze informatieavond te beantwoorden. 

Fractie GBW | Remmert Keizer