Collegevragen inzake huisvesting onderwijs in Wateringen

Geplaatst door Westlanders.nu op 03/07/2020 09:47 - Gewijzigd op 03/07/2020 10:07

Wateringen 03.07.2020 - De afgelopen jaren is diverse keren duidelijk geworden dat de huisvesting van de Wateringse scholen een knelpunt vormt.

Diverse scholen in Wateringen barsten uit hun voegen en moeten op zoek naar noodoplossingen om de kinderen nog een onderwijsplek te bieden. Er zijn naar verluidt zelfs ouders die hun kinderen op een Haagse school inschrijven omdat er in Wateringen geen plaats meer is.

De huisvesting van deze scholen is vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Westland, Een visie op de toekomst 2018-2033, waarvan de Raad op 22 januari 2019 heeft kennisgenomen. In de aanloop hier naartoe hebben schoolbesturen en gemeente gezamenlijk de herijking besproken van het Masterplan Onderwijshuisvesting 2015-2019 voor Westland.

De schoolbesturen en de gemeente hebben deze herijking vervolgens aangegrepen om vanuit visie, beleid en ontwikkelingen strategische keuzes te maken. Hiernaast zijn er vorig jaar nog extra afspraken gemaakt met, met name, de Wateringse scholen dat leerlingen uit ring 1 (Westland) prioriteit zouden krijgen bij het aannamebeleid.

Ondanks het huisvestingsplan en de afspraken die zijn gemaakt, wordt telkens weer duidelijk dat er in diverse dorpen een tekort is aan onderwijsplekken voor de leerlingen.

De afgelopen dagen zijn er diverse rondvragen langsgekomen over de nieuw te plaatsen noodlokalen bij de Hofvilla in Wateringen. Deze rondvragen maken pijnlijk duidelijk hoe vervelend het probleem is, maar gaan voorbij aan het feit dat er simpelweg niet voldoende ruimte is om alle leerlingen te huisvesten. Dat probleem moet dan vooral ontstaan zijn in de afgelopen twee jaar waardoor het fungerende IHP niet meer up-to-date is.

D66, GroenLinks, CDA, GBW en WV zouden graag zien dat in samenspraak met de onderwijsbesturen en de gemeenteraad het huisvestingsplan spoedig opnieuw herijkt wordt om deze problematiek in ieder geval voor de korte termijn op te lossen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Herkent het college de bovenstaande geschetste problematiek?

2. Klopt het dat er binnen Wateringen leerlingen zijn die noodgedwongen moeten uitwijken naar scholen in Den Haag omdat er simpelweg geen plek is binnen Westland?

3. Is het college het met onze fracties eens dat er sprake is van een huisvestingsprobleem binnen Westland en met name in Wateringen? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college het met onze fracties eens dat het goed zou zijn om het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Westland opnieuw te herijken in samenspraak met de gemeenteraad en de onderwijsbesturen? Zo nee, waarom niet?

5. Zo ja, hoe wil het college het proces tot het herijken van het huisvestingsplan laten verlopen?

Wij verzoeken het college deze vragen met grote spoed te beantwoorden, zodat nog voor de start van het komende schooljaar passende maatregelen kunnen worden genomen.

Namens D66 Westland, GroenLinks Westland, CDA Westland, GemeenteBelang Westland PvdA Westland, VVD Westland en Westland Verstandig,

Benjamin Hofland

fractievoorzitter D66 Westland