Collegevragen inzake huurverhoging bij Arcade

Westland Verstandig

Westland 28.04.2020 - De Westland Verstandig fractie wordt benaderd door inwoners van Westland die een sociale huurwoning van Arcade bewonen.

Zij hebben bericht gekregen dat de huur verhoogd wordt met het maximaal toegestane percentage (in de meeste gevallen 5.1 % en soms een ander percentage).

Zij vragen zich af of Arcade, mede gezien de crisistijd, de verhoging niet had kunnen matigen of uitstellen. Arcade beschikt over een fiks eigen vermogen en had dus zeker inschikkelijk kunnen en misschien ook wel moeten zijn.

De navolgende vragen:

- is de wethouder/college bereid met Arcade te bespreken, gezien de bijzondere tijd, de huurverhoging te matigen of op te schorten?

- kan de wethouder gezien de prestatieafspraken met Arcade optreden? Zo niet, wil de wethouder dit dan meenemen bij de volgende afspraken met Arcade?

- Is het college bekend met eventuele huurverhogingen bij de andere Westlandse corporaties?

Gaarne deze vragen direct beantwoorden omdat de ingangsdatum van de aangezegde huurverhoging er aan komt.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens