Collegevragen inzake illegaal tuinbouwgif in oppervlaktewater

GroenLinks Westland

Westland 29.05.2018 - Uit de waterkwaliteitsrapportage 2017 van het Hoogheemraadschap blijkt dat de chemische waterkwaliteit licht is verbeterd maar ook dat er

normoverschrijdingen zijn van reeds jarenlang verboden stoffen. Uit nadere analyse blijkt dat de concentraties van twee verboden stoffen toch de norm overschrijden: dichloorvos (toelating ingetrokken in 2012) en carbendazim (toelating ingetrokken in 2016).

Voor dichloorvos neemt het aantal normoverschrijdingen de laatste jaren zelfs toe!

Sportvisserij zet zich in voor minder loodgebruik

 

- Hoe verklaart het college de toename en aanwezigheid van verboden stoffen in het Westlands oppervlaktewater?

- Is het inzetten op “gesprekjes over waterbewustzijn” samen met LTO en Hoogheemraadschap niet een veel te zwak middel als er blijkbaar tuinders zijn die al jarenlang het verboden tuinbouwgif dichloorvos illegaal op het oppervlaktewater lozen?

- Is door de toename van het aantal lozingen van dichloorvos; een middel dat al in 2012 verboden werd, niet duidelijk geworden dat deze gesprekjes hun doel voorbij schieten.

- Hoe hoog zijn de boetes die bij een geconstateerde lozing van dichloorvos worden afgegeven?

- Hoe vaak werd hiervoor een overtreding geconstateerd?

- Hoe vaak zijn hiervoor boetes afgegeven?

Namens de fractie van GroenLinks Westland,

Ulbe Spaans