Collegevragen inzake klachten nieuwe afvalinzamelingsbeleid.

Westland Verstandig

Westland 22.09.2021 - De WV fractie ontvangt dagelijks meerdere mails over klachten over het nieuw afvalinzamelingsbeleid van het College,

welk beleid gesteund wordt door de meeste raadsfracties zoals CDA, LPF, VVD, CU-SGP.

Wij citeren binnengekomen berichten:

“Mijn opmerkingen gaan over het restafval wat 1 keer per 3 weken opgehaald gaat worden. Bij het restafval zit namelijk ook incontinentiemateriaal van volwassenen, een voorbeeld: Een mevrouw van 89 jaar, woont nog zelfstandig maar wel met thuis/mantelzorg, is incontinent van urine en ontlasting, mevrouw gebruikt per dag 2 à 3 stuks incontinentiemateriaal, deze zijn verzadigd van urine en vol met ontlasting. Indien het restafval 1 keer in de 3 weken opgehaald wordt zit er (uitgaande van 2 per dag) 42 vol incontinentiemateriaal in de container!! Dit gaat erg ruiken maar is zeker zeer onhygiënisch, wat te denken van de E- coli bacterie.”

en

“Een meneer heeft een stoma voor de ontlasting, de ontlasting wordt opgevangen in een stomazakje. Dit stomazakje moet vervangen worden als er ontlasting in zit en wordt in de container gedaan. Het vervangen van een stomazakje gebeurt een paar keer per dag. Ook hierbij: zeer onhygiënisch en de stank is heel erg.” en “Wat te denken van wondmateriaal van geïnfecteerde wonden (lees bacteriën). Dit gaat ook naar het restafval!”

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Heeft het College zich het vorenstaande gerealiseerd toen zij het afvalbeleid bedacht en zeker wethouder Snijders, die zelfs voorstander was van 1 keer in de 6 weken het restafval ophalen?

- Wat gaat het College doen in dit soort gevallen of laat men de betreffende inwoners aan hun lot over? De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens