Collegevragen inzake kleinschalige woonvormen voor ouderen

CU/SGP Westland

Westland 08.04.2019 - Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen gaat de Seniorenraad Westland een onderzoek doen naar de haalbaarheid van een Westlandse  ‘knarrenhof’, 

een kleinschalige woonvorm voor ouderen. Een mooi voorbeeld hiervan is de nieuwe hofjesbuurt voor senioren in Zwolle. Dat er in het Westland behoefte is aan een ‘knarrenhof’ bleek wel uit de hoge opkomst tijdens een onlangs door de Seniorenraad georganiseerde informatieavond in De Lier. 

Vorig jaar 22 uitkeringen verlaagd in gemeente Westland

Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Om dat meer en beter mogelijk te maken is er een groeiende behoefte aan innovatieve vormen die zorg, ondersteuning en een vorm van gemeenschappelijk wonen combineren. Naar onze mening bevordert een dergelijke woonvorm het welzijn van de ouderen en vermindert hierdoor eenzaamheid. Of dit zal leiden tot vermindering van de zorgkosten wordt inmiddels nader onderzocht. In ieder geval komen er hierdoor ook woningen vrij. 

In de praktijk komen nieuwe initiatieven van bewoners en sociale ondernemers vaak moeilijk van de grond, onder meer omdat de financiering lastig rond te krijgen is. Het kabinet stelt hiervoor een stimuleringsregeling open. Als onderdeel van de regeling ondertekende minister de Jonge vandaag met een aantal banken een overeenkomst, waarbij het Rijk garant staat voor delen van de financiering van dergelijke initiatieven.

Voor meer informatie zie onderstaande link:

https://www.sociaalweb.nl/nieuws/rijk-en-banken-vereenvoudigen-financiering-van-kleinschalige-woonvormen-voor-ouderen?

Dit leidt bij onze fractie tot de volgende vragen:

?Is het college het met ons eens dat de vraag naar bovengenoemde woonvormen als gevolg van de vergrijzing alleen maar zal toenemen?

?Ziet uw college de noodzaak, net als onze fractie, dat de gemeente moet anticiperen op de toekomst, niet alleen vanwege uw maatschappelijke verantwoordelijkheid maar ook omdat het een wezenlijke bijdrage levert aan de toekomst van de zorg in Nederland? De vraag naar zorg neemt immers toe en de arbeidsmarkt krimpt. 

?De minister roept gemeenten op om grond hiervoor beschikbaar te stellen. Is uw college bereid dit te faciliteren?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Hoogachtend,

Namens de fractie ChristenUnie-SGP Westland

Willy de Zoete, fractievoorzitter

Anja Muilwijk, steunraadslid