Collegevragen inzake kwart miljoen subsidie voor WHC

Westland Verstandig

Honselersdijk 23.12.2017 - In de openbare besluitenlijst van het College is te lezen dat aan het World Horti Center een incidentele subsidie

wordt toegekend van € 253.000,-- (toegekend aan de Stichting Horti Heroes) mede voor de doorontwikkeling van Greenport Horti Campus Westland. Uiteraard kan het World Horti Center een positieve bijdrage voor Westland gaan opleveren. We moeten ons wel realiseren dat het niet direct om de stenen gaat, maar om de hele uitstraling en de positieve uitwerking voor Westland.

Budget voor opening World Horti Center aanmerkelijk gekrompen

We hebben nu al een aantal keren een financiële bijdrage geleverd aan het World Horti Center en het lijkt goed om een totaallijst bij te houden van alle bijdragen die vanuit de gemeente naar het World Horti Center dan wel onderdelen daarvan gaan. De gemeente neemt al deel in het aandelenkapitaal, heeft een garantie afgegeven van € 13 miljoen en ook recent werd er weer een bedrag van € 100.000,-- genoemd voor de opening en publiciteit rondom World Horti Center.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Is het College bereid om een totaallijst bij te houden van alle uitgaven die direct of indirect verband houden met het World Horti Center, dus ook eventueel het bijhouden van ambtelijke uren die gemoeid zijn bij het geheel?

- Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat inzage in de juiste bedragen niet alleen recht doet aan het belang van het World Horti Center, ook de burgers inzage geeft in wat er precies gaande is, maar ook degenen die bij het World Horti Center betrokken zijn, zich ervan bewust doen zijn dat er vanuit de gemeente een aanmerkelijke financiële ondersteuning plaatsvindt waar uiteraard ook voor gepresteerd moet worden?

- Is het College het met Westland Verstandig eens dat er in 2019 bekeken moet worden of er voldoende rendement uit de door de gemeente in het World Horti Center gestopte euro’s gekomen is?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter