Collegevragen inzake leges vergunning tijdelijke bouwwerken

CDA Westland

Westland 19.12.2020 - Al eerder heeft de CDA Westland fractie vragen gesteld over de vergunningen voor aanleuntenten bij sportscholen.

Ook is een motie van het CDA unaniem aangenomen om af te zien van het heffen van leges voor deze tijdelijke vergunningen, waarbij de burgemeester heeft aangegeven te kijken naar de mogelijkheden. Op grond van de vastgestelde legesverordening worden sportschooleigenaren intussen geconfronteerd met leges van meer dan € 1.000 euro.

Ondanks dat dit rechtmatig is, is dit bedrag zeer hoog gezien de sportscholen inmiddels weer gesloten zijn en überhaupt geen gebruik kunnen maken van de aanleuntenten. In de destijds door de raad vastgestelde legesverordening kon vanzelfsprekend op geen enkele wijze rekening worden gehouden met vergunningaanvragen die nu feitelijk worden ingediend voor noodvoorzieningen om in de Corona-omstandigheden te kunnen overleven.

Wij hebben hierom de volgende vragen:

- Is het College bereid een voorstel voor tijdelijke aanpassing van de legesverordening te doen of een andere financiële compensatieregeling uit te laten werken en ter besluitvorming aan uw raad voor te leggen?

- Is het mogelijk de gemiste legesopbrengsten uit de gelden in het zogenoemde “Coronafonds” gecompenseerd te krijgen?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet, waarbij wij gezien de noodomstandigheden vertrouwen op een vlotte beantwoording.

Namens de fractie van CDA Westland,

Janice de Jong
Jaco Eeltink