Collegevragen inzake meer kindvriendelijke ontsluiting Duingeest Monster

CDA Westland

Monster 11.07.2020 - De nieuwe woonwijk Duingeest in Monster nadert de voltooiing. Een fraaie woonomgeving aan de rand van de duinen

en een kindvriendelijk opgezette wijk met onder meer een mooie speeltuin en skateboardkuil. Eerder is aandacht gevraagd voor de verkeersontsluiting omdat destijds is besloten de verkeersstroom naar de rotonde Emmastraat – ’s-Gravenzandseweg te leiden, met als gevolg dat alle voertuigen zich langs de speeltuin van de kinderen verplaatsen. Op spitstijden waarneembaar niet altijd de meest veilige oplossing!

Huidige verkeersstromen met rode pijlen weergegeven, groene pijlen tweede alternatief?

In het verleden is geopperd een extra ontsluiting te realiseren op de ’s-Gravenzandseweg bij de huidige aansluiting voor bouwverkeer, echter dat zou vanwege de verkeersveiligheid niet wenselijk zijn. Echter intussen heeft deze “bouwontsluiting” zich wel bewezen!

Hoewel officieel niet toegelaten, wordt hij al lange tijd door velen gebruikt, niet alleen door bestuurders van betonmolens. Dat is ook niet vreemd gezien de concentratie van bewoning aan deze zijde van de wijk als gevolg van de hoogbouw. De intensievere bebouwing laat wellicht ook een ander beeld zien dan verwacht op basis van de destijds uitgevoerde verkeersonderzoeken.

Het is wat onze fractie betreft voorstelbaar dat deze tijdelijke ontsluiting een permanent karakter krijgt en bijdraagt aan de afwikkeling van een deel van de verkeersdruk. Mogelijk in de vorm van een beperkte oplossing, waarbij verkeer vanuit Monster de wijk in kan en naar ’s-Gravenzande uit. Niet alleen met het oog op de veiligste afwikkeling van verkeersstromen maar vanuit het oogpunt van het milieu ook ter beperking van nodeloze “omrijkilometers”.

Zie een vergelijkbare weginrichting aan de Kruisbroekweg in Naaldwijk:

Vanuit onze fractie brengt dat de volgende vragen met zich mee:

1. Deelt het college onze mening dat het niet ideaal is dat bij een wijk van deze omvang alle verkeersstromen zich langs een speelvoorziening moeten bewegen?

2. Is het college het met ons eens dat, primair in het belang van de veiligheid van kinderen, beschikbare alternatieven voor ontsluiting van de wijk serieus (her) beoordeeld moeten worden?

3. Is uw college bekend met thans inmiddels langdurig benutte ontsluiting voor bouwverkeer en is bekend en kunt u aangeven hoeveel ongevallen zich ter plaatse gedurende de openstellingstermijn hebben voorgedaan?

4. Is uw college bereid te bezien of deze tweede ontsluiting een permanent karakter kan krijgen, wat daarvoor aan acties noodzakelijk is en de raad daarover te informeren cq. een voorstel te doen?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland,

Jaco Eeltink