Collegevragen inzake onderhoud hondendijk Monster

Westland Verstandig

Monster 24.07.2019 - De Westland Verstandig fractie krijgt een aantal klachten binnen van hondeneigenaren over het hondenuitlaatgebied

bij de zogenaamde Hondendijk in Monster. 

Uiteraard wordt wel geaccepteerd dat met minder maaien van bermen en dijken een positieve uitwerking op de biodiversiteit kan worden verkregen. De realiteit is echter dat de Hondendijk volledig overwoekerd wordt door zogenaamde grasaren en die zijn gevaarlijk en kunnen zelfs dodelijk zijn voor honden. 

De aren moeten operatief bij de honden verwijderd worden en het is natuurlijk niet acceptabel dat waar honden in vrijheid moeten kunnen rennen, dit niet mogelijk is vanwege de gevaren van de aren. Van diverse kanten is al verzocht aan de gemeente om een en ander op orde te brengen, maar de gemeente beantwoordt ofwel niet ofwel geeft aan dat het gebied beheerd wordt door Dunea. Kort en goed: voor de hondeneigenaren niet echt duidelijk en ook niet acceptabel. 

Dit leidt tot de volgende vragen:

-Wie moet de Hondendijk in Monster onderhouden? Als het de gemeente is, waarom wordt geen adequaat onderhoud gepleegd zodat ook honden daadwerkelijk daar uitgelaten kunnen worden?

-Als derden dat onderhoud moeten doen, is het College bereid om bij die derden op het hart te drukken dat onderhoud en beheer het huidige gebruik van de dijk mogelijk moet maken?

-Kan het College op korte termijn actie ondernemen voordat de vragen beantwoord worden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter