Collegevragen inzake onderhoudssituatie Persijnstraat

Westland Verstandig

De Lier 08.06.2021 - De WV fractie is benaderd door bewoners van de Persijnstraat in De Lier die zich beklagen over de staat van onderhoud van het trottoir,

bomen en openbaar groen langs de aldaar aanwezige vaart / water. We voegen foto’s bij. Daarop is niet alleen zichtbaar dat de stoep volstrekt niet onderhouden wordt, maar ook dat er tal van bomen al jarenlang dood zijn en dat het groen op de grond niet, dan wel gebrekkig wordt onderhouden. Een aantal jaren geleden was dit allemaal veel beter en was het een lust voor het oog, maar dat is het nu allang niet meer.

De bewoners hebben daarover meldingen gedaan bij het Meldpunt, maar zijn daar niet veel mee opgeschoten, zeg maar eigenlijk niets. Meldingen lopen uit op een teleurstellende reactie vanuit de gemeente. De bewoners menen dat een Meldpunt dat op deze wijze functioneert geen enkel nut heeft en dat die centen die voor het Meldpunt nu worden besteed beter kunnen worden ingezet voor het doen van goed onderhoud. Het lijkt erop alsof de gemeente volstrekt geen interesse heeft in hoe het er op dit moment bij ligt. Dit in schril contrast met de overzijde van de vaart, maar die wordt door mensen particulier onderhouden omdat dat deel is van hun tuinen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Waarom worden meldingen niet op een correcte wijze vervolgd en wordt niet overgegaan tot het aanplanten van nieuwe bomen?

- Waarom wordt het trottoir dat belangrijk is vooral voor mensen met een beperking omdat aan die zijde vaak uit de auto gestapt moet worden, niet deugdelijk gemaakt?

- Waarom wordt het openbaar groen op een enorme wijze verwaarloosd waardoor de huidige aanblik kan ontstaan?

- Is het College bereid om hier direct iets aan te gaan doen en dat ook deugdelijk te communiceren met de bewoners van de Persijnstraat omdat ook aan die communicatie het nodige mankeert?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens