Collegevragen inzake oneigenlijke handhaving bestemmingsbeleid

Westland Verstandig

Westland 26.12.2015 - Bij de fractie van Westland Verstandig komen geregeld klachten binnen van Westlandse inwoners,

die woonachtig zijn in het Buitengebied in woningen die al of niet terecht hun agrarische bestemming hebben behouden. Het betreffen dan niet-tuinders dan wel niet fulltime tuinders dan wel oud-tuinders, die door leeftijd dan wel andere oorzaken hun bedrijf hebben gestaakt en hun bedrijf verkocht of verhuurd hebben. Melding wordt gedaan van curieuze feiten die best wel onrustbarend zijn. Het gaat dan veelal om niet terechte, correcte en volledige berichten over handhaving en de reikwijdte daarvan, zijdens de gemeente. Dit is niet gewenst. Temeer nu een algemene lijn waargenomen wordt. (luchtfoto 's archief)

Laatstelijk is onze fractie benaderd door de voormalige eigenaar van het pand Bredenel 4. Hij had de woning met omliggende grond in 1997 gekocht. Alstoen heeft een bekende opkoper van tuinderijen/speculant in Westland uit een faillissement het volledige tuinbouwbedrijf incl. de woning opgekocht. De woning werd afgesplitst en verkocht aan de betreffende eigenaar. De verkopende en kopende makelaars, die betrokken waren, zijn ook later, na de totstandkoming van gemeente Westland, voor de gemeente Westland gaan optreden bij verwervingen. De betreffende eigenaar heeft zich verlaten op berichtgeving van de betreffende makelaars dat hij samen met zijn gezin kon gaan wonen in de betreffende woning en dat kon blijven doen. De woning staat langs een openbare weg en ligt dus niet midden in een tuinbouwgebied.

Groot was de verbazing toen de eigenaar benaderd werd door een buurman, die aangaf dat hij aanspraak wenste te maken op de woning. Vervolgens heeft van de zijde van de gemeente de betreffende eigenaar diverse berichten ontvangen waaronder een e-mail dat de gemeente zou gaan handhaven en dat zou betekenen dat een einde aan zijn woongenot zou komen. Bij hem werd dringend aangedrongen - en met handhaving gedreigt - om de betreffende woning maar aan te bieden. Overigens is de kas, behorende bij de woning van de eigenaar, allang gesloopt en is nu een weiland en eigendom van de buurman. Daar de druk werd opgevoerd door de gemeente en de buurman, heeft uiteindelijk de betreffende eigenaar maar ingestemd met een zeer laag bod. Terwijl de WOZ-waarde € 424.000,- bedroeg, is akkoord gegaan met een bedrag wat ongeveer de helft was van die WOZ-waarde. Aangenomen wordt dat de gemeente de WOZ-waarde goed heeft ingeschat. Overdracht heeft inmiddels plaatsgevonden op 1 december 2015.

Groot is de verbazing en ook de verontwaardiging als de overdracht niet moet plaatsvinden aan de betreffende tuinder van het naastgelegen gebied, maar aan zijn zoon en vriendin resp. voor 2/3 en 1/3 deel. Groot is ook de verbazing dat nu bemerkt wordt dat er een omgevingsvergunning is aangevraagd voor een fikse verbouwing van de betreffende woning, en de plek van de woning niet nodig is voor schaalvergroting. Het spreekt voor zich dat dat de houding van de gemeente, die zwart op wit heeft aangegeven dat gehandhaafd zou worden als geen overdracht zou plaatsvinden, niet te rechtvaardigen valt uitgaande van de uiteindelijke overdracht aan privépersonen en de verbouwingsplannen. De woning staat derhalve niet in de weg voor schaalvergroting/reconstructie maar de woning gaat gewoon verder gebruikt worden als burgerwoning, en dat deed de gedwongen opgestapte eigenaar ook al.

Het vorenstaande geldt temeer nu de betreffende tuinder al zes woningen op het betreffende perceel verworven heeft en ook die woningen worden gebruikt door “derden”. Het zal duidelijk zijn dat op die wijze een “ongegronde verrijking” plaatsvindt van de naburige tuinder hetgeen toch niet de bedoeling kan zijn van de gemeente Westland. Voeg daarbij de inhoud van de brieven zoals de betreffende eigenaar die heeft ontvangen van de gemeente in 2007 en 2011 waarbij werd aangegeven dat bewoning van de woning gedoogd werd en dat alleen bij schaalvergroting en als bleek dat de woning in de weg zou staan bij die schaalvergroting actie zou worden ondernomen en zo niet de bestemming van de woning bekeken zou worden en alsnog een woonbestemming gegeven zou kunnen worden.

Identieke gevallen doen zich ook elders in Westland voor en onze fractie overweegt een meldpunt te openen voor mensen die eveneens knel komen te zitten tussen een samenwerk van de gemeente en een “schaalvergrotende” tuinder die dat dan niet echt van plan is te gaan doen en enkel uit is op een “koopje”. De gemeente moet zich zeker niet voor dergelijke praktijken lenen, is onze visie.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

1.       Is het College bekend dat mondeling en per mail handhavingsaankondigingen uitgaan in gevallen als hiervoor is beschreven?

2.       Is uw College bekend dat dat in geval van Bredenel 4 wel daadwerkelijk geschied is en dat dit uiteindelijk ertoe geleid heeft dat de voormalige eigenaar maar ingestemd heeft c.q. moest instemmen met een overdracht tegen een veel te lage koopsom, althans een koopsom die veel lager is dan de WOZ-waarde?

3.       Op welke wijze is de WOZ-waarde van het perceel bepaald?

4.       Is het bekend dat de woning Bredenel 4 in het geheel niet voor de schaalvergroting gebruikt gaat worden, ook niet gesloopt zal gaan worden en verbouwd wordt? 

5.       Is bekend dat inmiddels de zoon van de betreffende tuinder, samen met zijn vriendin, de woning gekocht heeft?

6.       Is het College bekend dat rondom de Bredenel bij de betreffende tuinder al zes woningen in gebruik zijn en is het College bekend door wie die woningen gebruikt worden?

7.       Is het College ook bekend dat er tot nog toe geen enkele reconstructie in het gebied heeft plaatsgevonden en waarschijnlijk die reconstructie wacht op verwerving door de gemeente van een perceel elders in Westland van die betreffende buurman? Bestaat er een verband bij de gemeente tussen beide kwesties?

8.       Hoeveel gevallen zijn er bij de gemeente bekend van huiseigenaren die op vorenstaande wijze door de gemeente en de naburige tuinder worden “bedreigd” in hun eigendom en levensgeluk?

9.       Realiseert het College zich dat het familieleven en levensgeluk van een eigenaar, die zo klem gezet wordt, ernstig lijdt onder dit soort acties?

10.     In hoeverre is het juist dat de gemeente in het geval van Bredenel 4 met handhaving dreigde van woninguitzetting terwijl daar ook volgens de eerdere brieven van de gemeente helemaal geen sprake van was en ook niet kon zijn nu geen sprake is van schaalvergroting, laat staan dat de woning schaalvergroting in de weg staat?; Waarom wordt op deze wijze gehandeld? Waarom bluffen als er geen echte schaalvergrotingsplannen zijn op de plek waar de woning staat?

11.     Is het College het met de fractie Westland Verstandig eens dat als waar is, wat hiervoor wordt aangegeven, er sprake is van misbruik van een machtspositie door de gemeente die op oneigenlijke gronden eigenaren beweegt voor te lage bedragen hun woning met omliggende gronden te verkopen aan een buurman?; Is dit correct maatschappelijk verantwoord besturen?

12.     Wat zijn de instructies van het College aan haar medewerkers hoe zij moeten handelen in dit soort zaken?; Zijn die instructies schriftelijk en kunnen die verstrekt worden?

13.     Klopt het beeld van de fractie Westland Verstandig dat het College middels haar medewerkers per mail of mondeling handhavingsmaatregelen aankondigen die in het geheel niet waar gemaakt kunnen worden? Zo zijn een aantal gevallen bij de fractie bekend van mededelingen dat hobbykasjes afgebroken zouden moeten worden en na bezwaar wordt dan volstaan met het niet gebruiken van een deel van het hobbykasje; dit laatste als de grens van 1.000 m2 overschreden wordt dan wel de oppervlakte van de bijgebouwen. Gaarne ook hier een uitvoerig antwoord na onderzoek door uw College over de gang van zaken zulks ten behoeve van de verdere controle door onze fractie.

 14.    Recentelijk heeft onze fractie toegestuurd gekregen de handhavingsbrieven in voornamelijk het gebied Boomawatering, die zijn uitgezonden in 2015 door door het College ingehuurde extra arbeidskrachten; Hoe zijn die procedures verder verlopen en lopen daar nu procedures over; Hoeveel procedures lopen er en in hoeveel gevallen is een regeling bereikt?; Wat zijn de kosten?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter