Collegevragen inzake ontwikkeling Honderdland deelfase 2

GBW

Maasdijk 12.09.2018 - Bestemmingsplan Honderdland fase 2 biedt méér planologische ruimte voor het realiseren van logiesvoorzieningen voor tijdelijke arbeidsmigranten

dan de bedoeling is. Om deze ‘gaten’ in het bestemmingsplan te dichten heeft de raad van gemeente Westland in een bijzondere (besloten) vergadering op 14 augustus 2018 een voorbereidingsbesluit genomen. Met dit voorbereidingsbesluit geldt nu een aanhoudingsplicht voor bouw- en aanlegactiviteiten in dit gebied. Inmiddels hebben we moeten ervaren dat door lacunes in de gevolgde procedure het voorbereidingsbesluit voor een belangrijk deel zijn doel zal missen.

Het voorbereidingsbesluit heeft daarnaast ook als gevolg dat bouwvergunningen die nog wèl passen in het van kracht zijnde bestemmingsplan Honderdland fase 2 toch niet mogen worden verleend. Hiermee wordt de voortgang binnen de totstandkoming van bedrijven¬terrein Honderdland voor langere tijd gefrustreerd, waarmee de vernieuwing en groei van de Westlandse economie serieus stagneert.

GemeenteBelang Westland wil nadeel voor de Westlandse economie coûte que coûte voorkomen en daartoe bijvoorbeeld inzetten op het doorbreken van de aanhoudingsplicht van het voorbereidingsbesluit en bouwvergunningen verlenen voor bouwplannen die passen binnen het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Honderdland fase 2.

Dit brengt de fractie van GemeenteBelang Westland tot de volgende rondvragen voor de vergadering van de Raad van de gemeente Westland op dinsdag 18 september 2018.

• Is uw college van B&W bereid het voorbereidingsbesluit voor bestemmingsplan Honderd¬land fase 2 te doorbreken en desgevraagd bouwvergunningen te verlenen voor bouw¬plannen die in overeenstemming zijn met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Honderdland fase 2?

• Indien uw college van B&W daartoe bereid is, gaat zij daarover actief communiceren met belanghebbenden?

Fractie GemeenteBelang Westland

Remmert Keizer

voorzitter