Collegevragen inzake ophoging Lange Wateringkade / Zwet

Geplaatst door Westlanders.nu op 10/04/2019 12:07 - Gewijzigd op 10/04/2019 15:31

Kwintsheul 10.04.2019 - Bij de bijeenkomst op dinsdag 9 april jl. zijn wij benaderd door bewoners met vragen over de verkeersveiligheid en het ontbreken van verlichting.

In de planvorming, zoals gepresenteerd, is de ‘verlichting’ niet meegenomen. 

Gezien het grote aantal fietsers en in het belang van zichtbaarheid en veiligheid, hebben wij voor u de volgende vragen: 

- Is het College op de hoogte van de situatie ter plekke?

- Is bij de uitwerking van de plannen de ‘verlichting’ ter sprake gebracht? 

- Zo ja, is er gesproken over duurzame verlichting in of bij het wegdek?

- Is er een bewuste keuze gemaakt om geen verlichting in de planvorming op te nemen?

- Is het College bereid om in het belang van de veiligheid van dit zeer bijzondere open en dus donkere deel van Westland, alsnog ‘verlichting’ te overwegen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

Peter Duijsens

Ton Tabben