Collegevragen inzake opkopen supermarkt Kwintsheul

Westland Verstandig

Kwintsheul 21.11.2017 - In het AD van 20 november jl. wordt melding gemaakt van het feit dat de gemeente Midden-Delfland de vroegere kistenfabriek

opkoopt van de Naaldwijkse projectontwikkelaar Alexander Bouhuisen ten behoeve van opknapwerkzaamheden voor het gebied de Maaslandse Poort.

Als de gemeente Midden-Delfland dit kan, waarom kan de gemeente Westland dat dan niet in Kwintsheul om daar tegen kostprijs de nieuwe leegstaande supermarkt van Koornneef Vastgoed, ook een projectontwikkelaar, op te kopen en dat in het belang van de dorpskern Kwintsheul.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat op zijn minst gezegd het wel erg opvallend is dat de gemeente Midden-Delfland blijkbaar wel oog heeft voor hetgeen een gewenste ontwikkeling is en dit College van Burgemeester en Wethouders van Westland niet?

- Waarom wordt niet een poging gewaagd om –tegen kostprijs uiteraard- te trachten het probleem in Kwintsheul vlot te trekken door de door onze fractie gevraagde actie te ondernemen?

- Welke andere oplossing ziet het College dan alleen maar afwachten en tijdens commissievergaderingen alleen maar verontschuldigingen aan te bieden aan de vragenstellers en waarschijnlijk ook de Heulenaren?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a., Namens de fractie

Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter