Collegevragen inzake overlast arbeidsmigranten Dreeslaan

Westland Verstandig

Naaldwijk 23.10.2018 - Onze fractie is wederom benaderd door inwoners van onze gemeente, in dit geval van de Dreeslaan in Naaldwijk, die vreselijke overlast ervaren

van de bewoning door arbeidsmigranten van Dreeslaan nr. 98. De omwonenden hebben veel overlast van herrie, huisvuil wat niet deugdelijk wordt opgeborgen en steeds wisselende arbeidsmigranten. Één keer in de drie weken worden de zes tot zeven bewoners vervangen door nieuwe arbeidsmigranten. Dit geeft veel gedoe in de omgeving. Hieraan moet op zo kort mogelijke termijn een einde komen.

Enige tijd terug heeft het College een adviesbureau in de arm genomen en deze adviseerde al om in dit soort situaties bij bewoning door meer dan vier arbeidsmigranten een vergunningsstelsel in te voeren. Enkel op die wijze kan blijkbaar de hand gehouden worden aan overlastgevende situaties. Daarvan is in dit geval sprake. Meldingen en klachten bij de instanties hebben geen enkel effect gehad. Wel loopt op dit moment een bezwaarschriftenprocedure tegen de gemeente door een aantal van de bewoners.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat dit soort situaties direct aangepakt moet worden en de uitzender, dan wel de eigenaar direct moet worden aangeschreven om de situatie te beëindigen?

- Is het College het inmiddels met de fractie van Westland Verstandig eens dat als een advies wordt ingewonnen van een deskundige, dat advies ook gevolgd moet worden en niet gewoon doorgegaan moet worden op de oude weg?

- Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat we dit soort situaties onze burgers, die hechten aan een goed leefomgeving, niet kunnen aandoen?

- Is het College bereid om de klachten van de betreffende burgers serieus te nemen en alsnog maatregelen te nemen, dan wel een regeling te ontwerpen waarbij maximaal vier bewoners zijn toegestaan?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter